top of page
noun-arrow-2601665.png

Woonbeleidsstudie Sint-Niklaas

De stad Sint-Niklaas wil met deze woonbeleidsstudie zicht krijgen op enkele belangrijke demografische en ruimtelijke uitdagingen voor de toekomst. Het bundelt de belangrijkste uitdagingen van het woonbeleid en moet dienen als leidraad bij de ontwikkeling van het toekomstig woonaanbod wat betreft de ruimtelijke spreiding en realisatiedichtheden, de afstemming van de woonvraag en de woontypologieën, de betaalbaarheid en de verduurzaming of transformatie van het huidig woonpatrimonium. Naast een gedetailleerde kwantitatieve omgevingsanalyse die de demografische trends en prognoses (gezinsverdunning, vergrijzing, etc.) in kaart bracht, werden die gegevens ook kwalitatief afgetoetst samen met actoren in de welzijns- en vastgoedsector. De studie stelt een ruimtelijke visie voorop die de afstemming van de woonvraag en het aanbod op een ruimtelijk wenselijke manier invult en die voortborduurt op het groenelobbenstadmodel dat de stad Sint-Niklaas reeds eerder naar voor schoof. Tal van concrete acties, zoals fiches op wijkniveau en meer algemene gebiedsdekkende aanbevelingen, werden uitgewerkt die inspiratie en houvast bieden voor een ambitieus en toekomstbestendig woonbelestj

Opdrachtgever:

stad Sint-Niklaas

Team: 

Jaar:

2017-2018

Atelier Romain

beschrijving
bottom of page