top of page

Woonplan Kortrijk

October 19, 2020

Atelier Romain zal de komende maanden werken aan een nieuw woonplan voor de stad Kortrijk. Omgeving Architecture Workroom Brussels staan in voor het Ruimtelijk Beleidsplan, Traject voor het mobiliteitsplan en Bova enviro+ voor de MER-studie. Samen schrijven we een nieuw ruimtelijk hoofdstuk voor deze ambitieuze stad!

Thematisch RUP en Verordening Boortmeerbeek

October 01, 2020

In de loop van 2019 bepaalden we diverse ontwikkelingsstrategieën aan de hand van een omgevingsanalyse in Boortmeerbeek. In een transitieagenda werden acties vooropgesteld. Nu gaan we van start met de uitwerking door de opmaak van een thematisch RUP en een gebiedsdekkende verordening om het kernversterkend beleid op het terrein vorm te geven.

Atelier Romain op stap!

September 03, 2020

Naar jaarlijkse gewoonte trakteert Romain het ganse team op een uitstap. Dit jaar werd het startschot in Wervik gegeven voor een fietstocht richting Rijsel, met een bezoek aan Villa Cavrois en een rondje op de Velodrome van Roubaix op het programma. Meer moest dat niet zijn!

RUP Zorgcampus Diest goedgekeurd

July 01, 2020

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Zorgcampus’ werd op maandag 29 juni goedgekeurd door de gemeenteraad van Diest na een intensief traject van minder dan twee jaar. De nieuwe en duurzame zorgcampus verankert zorg in de stad en zal aantakken op het ruimer netwerk van de Demervallei en het achterliggende park de Cerckel. De site zal zich optimaal integreren in het bestaande stadsweefsel en zal fungeren als scharnierpunt tussen het station en het centrum van de stad Diest.

Opmaak masterplan groen-blauwe as Blokstraatbeek Sint-Gillis-Waas

June 22, 2020

Atelier Romain en landschapsbureau Forest zijn verheugd om de komende maanden via ontwerpend onderzoek op zoek te gaan naar een degelijke visie en een kwalitatief ruimtelijk afwegingskader voor toekomstige ontwikkelingen in Sint-Gillis-Waas. Het principe meervoudig en intensief ruimtegebruik, meer doen met minder ruimte, biedt hier heel wat kansen om complementair aan de recente vernieuwing van de dorpskern een tweede parallelle ecologische en recreatieve structuur uit te bouwen die de kern van het dorp optimaal verbindt met het omliggende landschap.

Opmaak inrichtingsvisie en RUP groene dooradering Geel

June 15, 2020

Atelier Romain is samen met het landschapsbureau Forest en Eco-Insight geselecteerd voor de opmaak van een inrichtingsvisie en gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de groene dooradering van Geel. Het team gaat binnen een tweesporig verweven traject tussen het landschapssysteem en de landschapsbeleving op zoek naar een veerkrachtige open ruimte voor een veranderend klimaat en een beleefbaar en samenhangend landschap waarbij gestreefd wordt naar een herkenbare identiteit. De Gelenaar wordt actief betrokken doorheen het proces.

We begeleiden lokale besturen in transformatieproces naar verweven woon-werklocaties

May 24, 2020

Samen met Common Ground, Advisers, Bopro en Equator werd Atelier Romain geselecteerd voor de verwevingsopdracht, uitgeschreven door VLAIO. Ons consortium zal de steden Kortrijk, Roeselare en Harelbeke gedurende twee jaar begeleiden in het transformatieproces van hun (leegstaande) bedrijfssite(s) naar verweven woonwerklocaties.

Heuglijk Nieuws

May 07, 2020

Vrijdag 8 mei 2020 is de kleine Miro geboren, zoon van onze Sally. We wensen hem en haar, alsook de ganse familie het allerbeste. Maak er een ongelooflijke trip van! 

Opmaak beeldkwaliteitsplan Malle

April 15, 2020

Afgelopen jaren nam de vraag naar nieuwe woonontwikkelingen en meerbepaald de vraag naar appartementen in Malle zeer sterk toe. De gemeente is bezorgd om de identiteit van de dorpskernen. Om ruimte te geven aan de opmaak van een duurzame visie werd recent een bouwpauze aangekondigd. Atelier Romain gaat deze uitdaging aan en werkt de komende maanden aan de opmaak van een beeldkwaliteitsplan voor beide dorpen Westmalle en Oostmalle. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met AR-TUR en geWOONtebrekers. 

Citadel Diest

April 05, 2020

Atelier Romain is samen met het Nederlandse bureau Metabolic geselecteerd voor de conceptstudie voor het Citadel Diest. Het team gaat op zoek naar een energiestrategie voor de groene long van de stad. Het huidig momentum rond de heropleving van de citadel in Diest biedt een ultieme kans om toe te werken naar een holistisch duurzaam en circulair ecosysteem om de energie- en klimaatdoelstellingen te behalen. De citadel kan hierin een zeer strategische functie opnemen als impuls en hefboom voor de gehele stad.

Wij werken verder, online uiteraard!

March 24, 2020

De kantoren van Atelier Romain zijn volgens de richtlijnen van de Belgische autoriteiten omtrent COVID-19 preventief gesloten, maar het team blijft verder werken en we streven ernaar om de continuïteit van onze projecten zo goed mogelijk te garanderen. Atelier Romain neemt heel bewust zijn verantwoordelijkheid om de gezondheid en veiligheid van de medewerkers, klanten en partners te beschermen. Het team is steeds bereikbaar via e-mail, telefoon en online meeting. 

Content in Gent

March 09, 2020

Op 10 maart kwamen ruim 100 studenten en pas afgestudeerden stedenbouw en ruimtelijke planning, architectuur en geografie langs op het kantoor van Atelier Romain voor de lezing 'Content in Gent - een toekomstvisie van de Gentse Stedenbouw (-meester)'. Na een korte intro over wie Atelier Romain is, gaf de Gentse Stadsbouwmeester Peter Vanden Abeele een lezing over het traject van de Gentse stedenbouw en zijn aanpak en visie hieromtrent. De avond werd afgesloten met een gezellige babbel met hapje en drankje.

Via een co-creatieweek naar een gedragen masterplan te Wijnegem

March 02, 2020

Atelier Romain trok naar Wijnegem voor een participatieve ontwerpweek. Doel was te komen tot een masterplan voor een nieuwe woonwijk Ertbrugge, gedragen door opdrachtgevers, gemeente, hogere overheden, buurtbewoners alsook het team Vlaams Bouwmeester. Een systematische aanpak heeft ons geleid naar sterke ontwerpprincipes. Een nieuwe verkeersafwikkeling tav. Houtlaan, meer dan 1/3  ruimte voor natuur en recreatie, herinterpretatie van de bestaande hoeve, water maximaal infiltreren en hergebruiken ter plaatse, gemengde woontypes ...

BRV-proeftuin ‘Werk maken van ruimtelijke transformaties in de Dendervallei’

January 26, 2020

In opdracht van de provincie Oost-Vlaanderen gaat Atelier Romain samen met LDR en Idea na welk instrumentarium er kansrijk is om de ruimtelijke transformatieopgaves in de Dendervallei aan te gaan. De ruimtelijke transformaties zijn op te delen in 3 doelstellingen: ruimte voor water vrijwaren, verhogen van het ruimtelijk rendement op bedrijventerreinen en personeels- en bezoekersintensieve activiteiten voorzien aan stationslocaties i.p.v. op de vaak autogerichte bedrijventerreinen.

Happy New Year!

January 01, 2020

Atelier Romain wenst je een fantastisch 2020!

Afwegingskader onbebouwde ruimte in beschermd erfgoed

December 19, 2019

In opdracht van het agentschap Onroerend Erfgoed werkt Atelier Romain (samen met NDVR en LDR) aan  een afwegingskader voor een kwaliteitsvolle omgang met de onbebouwde ruimte in beschermde erfgoedgehelen. In deze studieopdracht wordt onderzocht welke rol erfgoed kan opnemen in de hedendaagse en de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Atelier Romain baseert zich hiervoor op de bestaande adviespraktijk. Hierbij zoeken we naar mogelijkheden om het ruimtelijke rendement te verhogen binnen de erfgoedgehelen of om deze in te zetten bij het versterken van groen-blauwe netwerken.

Onderzoeksfocus Departement Omgeving

December 18, 2019

Samen met Endeavour startte Atelier Romain recent een co-creatief traject om samen met het departement en al zijn afdelingen de onderzoeksfocus te bepalen van het departement Omgeving voor de komende tien jaar. We analyseren de zwaartepunten van het onderzoek de afgelopen jaren en maken samen de slag naar de toekomst. Daarbij kijken we ook naar de positie van het departement in het uitgestrekte kennislandschap. In een eerste fase bouwen we een mental map op van het onderzoek binnen het departement waarmee we samen aan de slag gaan in een reeks dieptegesprekken en workshops.

Gezonde woonomgevingen

December 15, 2019

Atelier Romain, OSAR en P.PUL zijn verheugd om de komende maanden onderzoek te mogen voeren naar het toekomstbestendig en gezond ontwerpen van woonomgevingen in opdracht van het departement Omgeving. Het team gaat hiermee voor een verfrissende geïntegreerde aanpak vanuit drie verschillende insteken: het ruimtelijke, het bouwtechnische en het sociologische.

Stedenbouwkundige studie Merkem

December 12, 2019

In samenwerking met de vrienden van MAF architecten en Forest landschapsarchitectuur, werken we een stedenbouwkundig voorstel uit voor de VMSW. Het masterplan speelt in op die context van ‘overgang’ door de schakeling van vier woonerven, die elk circa 30 woonunits bevatten. Het landschap wordt tussen deze 4 erven door naar binnen getrokken wat zorgt voor een maximale doorwaadbaarheid van de site en ruimte biedt voor ontmoeten, spelen en uiteraard aangenaam wonen.

BRV Proeftuin Vlaams-Brabant

December 10, 2019

De BRV Proeftuin Vlaams-Brabant gaat haar laatste fase in. In samenwerking met LDR advocaten, Idea Consult en Endeavour onderzocht Atelier Romain welke instrumenten we kunnen inzetten om op regionale schaal het woonaanbod te clusteren in kernen. Op 29 november legden we 5 scenario’s van instrumentensets voor aan de gemeenten uit het onderzoeksgebied. Samen met vertegenwoordigers van het departement Omgeving, het provinciebestuur en het strategisch project Regionet Leuven gingen we in gesprek en dachten we aan kansen voor verdere samenwerking. We geloven erin dat de gemeenten en provincie samen een ambitieuze visie op kernversterking kunnen realiseren.

Ontharding Paul de Smet de Naeyerplein Gent

November 26, 2019

Het team Atelier Romain - Atelier Gras is geselecteerd voor een studieopdracht voor de realisatie van twee nieuwe groenzones door ontharding en een ruimtelijke studie naar bijkomende onthardingsmogelijkheden in de omgeving van het Paul de Smet de Naeyerplein in Gent. 

Raadsbijeenkomst ‘Transformatievisie Westelijke Mijnstreek’

October 28, 2019

Atelier Romain werkt aan de ‘Transformatievisie Westelijke Mijnstreek’. Deze streek in Nederlands Limburg wordt geconfronteerd met een toekomstbeeld van demografische krimp en transitie. Atelier Romain presenteerde in Sittard-Geleen (NL) het 1ste luik van dit onderzoek voor de raadsleden van de gemeenten van de Westelijke Mijnstreek. De grote demografische tendensen worden geconfronteerd met de toestand en recente ontwikkelingen van de woningmarkt. Dit laat ons toe een beeld te schetsen voor de beleidsmakers van de opgaven waar de streek voor staat.  

Ontwerp charette Oude Bareel Oostakker

October 24, 2019

Atelier Romain participeerde mee aan belangrijke Ontwerp charette betreffende woongebieden Oude Bareel in Oostakker. Gedurende 4 intense dagen met opdrachtgevers, bewoners, Stad Gent en ontwerpers is er gewerkt aan een ontwikkelingsvisie. Met veel respect voor de omgeving en met oog op kwaliteit is er gewerkt aan de toekomstige wijken voor de stad.

Good Luck Céline

October 17, 2019

Romain moet vandaag afscheid nemen van één van de ouders. De MOEDER dan nog. Het doet zeer, wees gerust, maar Romain moet zijn Moeder ruimte geven. Ze heeft gegeven en ziet dat Romain al stevig op de benen staat. Zij verdient deze ruimte, ruimte voor een dochter nu. Romain is erkentelijk. Romain is triest. Romain hoopt op een regelmatig weerzien, al was het maar op een familiefeest. Céline, we gaan je hard missen, als moeder, als steun, als vriendin, als deel van ons allen. Dank u voor alles!

Sint – Gillis Brugge

September 09, 2019

Het team Atelier Romain - Forest - Bressers is geselecteerd om een visie uit te werken voor de wijk Sint-Gillis in Brugge. Met de opmaak van deze visie willen we niet alleen antwoord bieden op urgente klimaatuitdagingen zoals o.a. hittestress, wateroverlast en verdroging, biodiversiteit,… maar ook op maatschappelijke uitdagingen en dit rekening houdend met de specifieke historische stedenbouwkundige context van de Brugse binnenstad.

Kick-off Boortmeerbeek

June 19, 2019

De omgevingsanalyse en ontwikkelingsstrategieën werden gisteren door Atelier Romain toegelicht aan de inwoners van de gemeente Boortmeerbeek. Meer dan 150 benieuwde burgers daagden op, ondanks de onweer, en gaven hun bekommernissen en ideeën mee.

Het ziet er uit dat er draagvlak is voor een trendbreuk en een kader voor toekomstige kwalitatieve ontwikkelingen. 

Meer info

Stedelijk landbouwpark in Maasmechelen

June 19, 2019

We zijn verheugd te zien hoe het Pilootproject Productief Landschap ‘Stadslandbouwpark Maasmechelen’ geleidelijk aan ook juridisch vorm krijgt. Onder leiding van Sally Lierman van Atelier Romain en stad Maasmechelen werd door Import export Architecture en Circular Landscapes een gewenste ontwikkeling uitgewerkt. Met het RUP Landgoed wordt het woonuitbreidingsgebied van 14 hectare vandaag omgezet naar een stedelijk landbouwpark waar de verbinding tussen voedsel, landschap en natuur centraal staat. 

Klik hier voor het volledig artikel

Maquette in sogent

June 13, 2019

Vanaf vandaag kunt u in het gebouw van sogent de tijdelijke tentoonstelling ‘Oude Industriehaven, de nieuwe hotspots?’ komen bekijken. 8 steden tonen hoe zij hun oude industriehaven nieuw leven inblazen. Op het gelijkvloers staat ook een gloednieuwe maquette van de Oude Dokken, gemaakt door Atelier Romain. Kom dus zeker eens langs!

Locatie: Volderstraat 1 in Gent

Openingsuren: maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u30

OO37 - Kaaien St-Amands

May 28, 2019

Atelier Midi - Global Arquitectura Paisagista - Atelier Romain is als team geselecteerd om een ambitieuze visie en offerte te bedenken voor de kaaien van St-Amands.

De wedstrijd is gelanceerd.

Une place minime et quelques rues,

Avec un Christ au carrefour;

Et l'Escaut gris et puis la tour

Qui se mire, parmi les eaux bourrues;

                                Extract 'Mon village', Emile Verhaeren

Wilde toekomstdromen

May 02, 2019

Om het inrichtingsplan van het dorp Deurne verder vorm te geven organiseerde Atelier Romain, naast een succesvolle avond met de bewoners, een participatief moment met de kinderen van het dorp. Via een interactieve maquette inventariseren de kinderen van de basisschool doorheen een alledaagse schooldag wat ze leuk of niet leuk vinden aan het gebied en formuleren ze wilde toekomstdromen. 

Meer info hier

De Provincies tonen ambitie!

April 04, 2019

De 5 Vlaamse provinciebesturen starten met de opmaak van een Provinciaal Beleidsplan Ruimte. Met deze beslissing tonen de provinciebesturen hun engagement om een duurzaam en kwaliteitsvol ruimtelijk beleid te voeren gericht op samenwerking.

Fijn om te zien hoe de drie publicaties van Atelier Romain + Buur in nauwe samenwerking met de Provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen, bouwstenen kunnen zijn voor een nieuw ruimtelijk beleid.

Omgevingsanalyse Boortmeerbeek

April 01, 2019

De ruimtelijke structuur van Boortmeerbeek is tekenend: het verkavelingsbeleid, de  steenwegcultuur, verlinting en versnippering en infrastructuren  als breuklijnen,.... De ruimtelijke visie van morgen moet een transformatie mogelijk maken, maatschappelijke trends dwingen ons te veranderen.

Atelier Romain is door de gemeente Boortmeerbeek en het Team Vlaams Bouwmeester aangesteld om een ruimtelijke analyse op te maken van Boortmeerbeek en een visie te geven aan ontwikkelingskansen voor zowel de kernen, linten, clusters van bebouwing als de blauwgroene netwerken in de gemeente.

Romain bij de buren

February 24, 2019

De Nederlandse gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek willen hun woningmarkt klaarmaken voor de toekomst. Naast krimp waarbij het aantal huishoudens daalt, is de huishoudenstypologie nog veel meer in verandering. De sleutelwoorden zijn vergrijzing, gezinsverdunning en woonzorg. Welk effect zal deze transitie hebben op de woningmarkt en hoe spring je daar best mee om? Atelier Romain begeleidt de gemeenten van de westelijke mijnstreek in het uitzetten van een nieuwe woonvisie en de route daarheen. 

Nieuwe evolutieve overzichtsmaquette Gentse Dokken

February 07, 2019

Het masterplan van de Oude dokken, getekend door OMA is reeds 15 jaar oud. Afgelopen jaren is er heel wat op gang gebracht en al heel wat in uitvoeringsfase of gerealiseerd. SoGent wenst de evolutie van het stadsontwikkelingsproject te communiceren naar de buitenstaanders toe. Atelier Romain is door SoGent aangeduid voor de opmaak van deze specifieke maquette. Deze zal in de tijd kunnen evolueren naar het uiteindelijk resultaat. Een mooie uitdaging!

Ziekenhuisbazen gebuisd voor aardrijkskunde

January 28, 2019

Nummer 40 "Urban Sprawl" van het tijdschrift Ruimte is net verschenen (www.vrp.be). Atelier Romain en onderzoeksgroep P.PUL schreven een opiniestuk over de mogelijke ruimtelijke afbakeningen in Vlaanderen, in reactie op de kaart met de (geplande) Vlaamse ziekenhuisnetwerken. 

Het artikel kan je hier lezen.

Kansrijke landbouwmodellen

January 22, 2019

In december organiseerde Atelier Romain in opdracht van de provincie Antwerpen een workshop rond agrarisch hergebruik in de gemeente Herselt. Samen met een 20-tal landbouwers brachten we  sterkstes en zwaktes van de landbouw in Herselt in kaart en selecteerden we van hieruit kansrijke landbouwmodellen voor de toekomst.

Stedenbouwkundige lasten

January 21, 2019

Atelier Romain, Publius advocaten en Rebelgroup kregen van het Departement Omgeving de opdracht om een voorbeeldenboek op te maken rond de inzet van stedenbouwkundige lasten. Het voorbeeldenboek moet via een selectie van ‘best practices’  gemeenten inspireren en de drempelvrees voor de inzet van stedenbouwkundige lasten helpen wegnemen.

Bouwblok-ontwerp

January 17, 2019

De stad Roeselare vroeg Atelier Romain om stedenbouwkundige analyses te voeren op een bouwblok gelegen in het stadscentrum. In een kort ontwerpmatig proces werden er verschillende pistes onderzocht en uitgewerkt.

Meer info vind je hier

Please reload

Brecht op Radio 1 - Atelier Romain
00:00 / 00:00
bottom of page