top of page
IMG_20230913_111322.jpg

Droogte-deals Oost-Vlaanderen
3 oktober 2023

De provincie Oost-Vlaanderen wil de Dendergemeenten ondersteunen die deelnemen in 2 van de 7 gebiedscoalities die een lokale gebiedsdeal Droogte hebben afgesloten. Het gaat om de gebiedsdeals ‘Bufferende landschappen op de Denderflanken’ en ‘Op(en)ruimen van het Denderlandschap’. De provincie zocht en vond het team Atelier Romain – Billie Bonkers om hen bij te staan in de ondersteuning van deze gemeenten. Vorige week is het traject officieel van start gegaan met een site-bezoek aan de verschillende sites.

1694179658142.jpeg

Woonstudie Gent
22  september 2023

Om antwoorden op te bieden op de woonuitdagingen liet de stad Gent een woonstudie opmaken door Atelier Romain. In deze woonstudie wordt op zoek gegaan naar de belangrijkste demografische, sociale en ruimtelijke uitdagingen waarmee de stad vandaag en morgen geconfronteerd wordt op haar woningmarkt.

Ontdek alles over de woonstudie, de betaalbaarheid van wonen en huren in Gent via de pas uitgegeven brochure! Meer info via https://stad.gent/nl/over-gent-stadsbestuur/over-gent/kaarten-cijfers-en-data/onderzoeks-en-cijferrapporten/woonstudie-gent

superdivers_vlaanderen_crop.jpg

Boekvoorstelling: Superdivers Vlaanderen. Geografie van een nieuwe realiteit.
22  september 2023

Vlaanderen is superdivers, en dat zie je niet enkel meer in de grote steden. Hoe ziet de ruimtelijke spreiding van superdiversiteit in Vlaanderen er concreet uit? Inzicht hierin is cruciaal voor het beleid en voor de sociale praktijk. 

Het boek 'Superdivers Vlaanderen' toont heel concreet de geografische spreiding van diversiteit in Vlaanderen en wil beleidsmakers en praktijkmensen inspireren om verbindend in te spelen op deze realiteit.

De boekvoorstelling vindt plaats op woensdag 11 oktober tussen 9u en 13u op Odisee campus Schaarbeek.

20230623_sociaal netwerk_Tekengebied 1.jpg

Wonen in de Tijd
6 juli 2023

In opdracht van de Provincie Antwerpen & Gewoontebrekers IVLW Midden voert Atelier Romain sinds kort onderzoek naar ‘het creëren van aantrekkelijke en waardevolle plekken om waardig en zorgeloos ouder te worden’. In eerste instantie maken we een wervende inspiratiegids op die aan de hand van inrichtingsprincipes en goede voorbeelden aantoont hoe deze omgevingen en woningen er kunnen uitzien. Als tweede spoor gaan we doormiddel van ruimtelijke criteria na welke omgevingen het meest ideaal zijn om alternatieve woonvormen te voorzien. Tot slot onderzoeken we samen met de 7 gemeenten van IVLM Midden met welk type instrument we kunnen landen dat als toetsingskader kan dienen bij het verlenen van nieuwe vergunningen.

afbeeldingen_3.jpg

Forum Romain
19 juni 2023

Noem het een forum, noem het een denktank, noem het een etentje…

Na zeven jaren Atelier Romain durven we toch spreken van een expertise, en deze wilden we graag delen met echte experten. Daarom organiseerden we de allereerste ‘Forum Romain’. Tijdens deze avond werd woonthema besproken in al zijn facetten. De kruisbestuiving welke hieruit vloeide was voor ons in ieder geval verrijkend!

afbeeldingen.jpg

Woonstudie Gent opgeleverd!
14 mei 2023

Op vrijdag 14 mei werd de woonstudie van Gent gedeeld met het grote publiek! Het afgelopen jaar maakten we een analyse van een woonstad die onder druk staat. Met deze studie brengen we de prioriteiten voor het Gentse woonbeleid in beeld en reiken we ook oplossingen aan.

01.jpg

Content in Gent 3.0 
4 mei 2023

Naar goede gewoonte mochten we ook dit jaar tientallen studenten en geïnteresseerden ontvangen op 'Content in Gent'. Bedankt aan Yves Malysse van URA voor de boeiende wisselwerking rond het woonvraagstuk! We zien jullie graag volgend jaar terug op ons kantoor voor een nieuwe editie! Tot dan!

01.jpg

DNA van het dorp - masterplan Passendale 
17 maart 2023

Na Moorsele en Paradijs, zal het team Atelier Romain-Endeavour het komende jaar werken aan het masterplan voor Passendale binnen het traject ‘DNA van het dorp’. Het masterplan zal een kader vormen voor toekomstige ontwikkelingen en omarmt hierbij de identiteit en eigenheid van het dorp in relatie tot het omliggende landschap. Voorbije woensdag was het team ter plaatse voor een eerste kennismaking met het dorp en haar bewoners.

afbeeldingen.jpg

Vianderdomein - Tienen
17 maart 2023

Via een open oproep van het Team Vlaams Bouwmeester is het team Atelier Romain-OD205-VOLTarchitecten-OAK consultants-Provoost Engineering geselecteerd voor de opmaak van het masterplan voor het Vianderdomein te Tienen. Het doel is om te landen met een masterplan die een nieuw waterverhaal genereerd op schaal van de het domein, de stad en de ruimere omgeving. Hierbij willen we de belevingswaarde van het domein vergroten, de topografie activeren, een gezond en robuust watersysteem voor mens, flora en fauna bekomen én een nieuw waterinlaat en de overgangen tussen vijvers inrichten als bijzondere plekken.

afbeeldingen_3.jpg

Woonstudie Leuven
2 maart 2023

Na Kortrijk en Gent zal Atelier Romain het komende jaar werken aan een multidisciplinair woononderzoek voor de stad Leuven. In samenwerking met Ideaconsult gaan we op zoek naar de prioriteiten voor het Leuvense woonbeleid en koppelen we deze aan toekomstbestendige oplossingen. Met dit beleidsvoorbereind onderzoek bouwen we mee aan een betaalbare en kwalitatieve stad op maat van alle doelgroepen. Zo geven we samen met de stad richting aan een duurzaam stedelijk woonbeleid.

afbeeldingen_3.jpg

Atlas superdiversiteit Vlaanderen
10 februari 2023

In opdracht van het Vlaams Departement Omgeving, werkte Atelier Romain in samenwerking met het Kenniscentrum Gezinswetenschappen van hogeschool Odisee en de onderzoeksgroep P.PUL van de Faculteit Architectuur van de KULeuven aan de Atlas Superdiversiteit Vlaanderen. De atlas brengt de evolutie, schaal en spreiding van de laatste drie decennia (1990-2020) voor het eerst in kaart. Het onderzoek werd gisteren op een webinar, georganiseerd door het departement, gepresenteerd. Het volledige document is terug te vinden via https://omgeving.vlaanderen.be/atlas-superdiversiteit.  

01_Tekengebied 1.jpg

Juridische en financieel-organisatorische
analyse van het instrument ‘regiodeal’ in het omgevingsbeleid

26 januari 2023

De bouwshift is het voornemen van de Vlaamse overheid om tegen 2040 geen extra open ruimte meer aan te snijden. Deze strategische visie uit het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen veronderstelt een geïntegreerde aanpak op gebiedsniveau omdat een groot aantal uitdagingen een bovenlokale dimensie hebben en een samenhangende planologische aanpak vereisen. Dit voornemen vormt dan ook een belangrijke uitdaging binnen het Vlaamse omgevingsbeleid op de verschillende bevoegdheidsniveaus. Het nieuw instrument ‘Regiodeal’ wordt hierbij geïntroduceerd en de komende maanden verder onderzocht door Atelier Romain, IDEA en Shoups in opbracht van Departement Omgeving.

5051223f-dsc_0051-770x512.jpg

Strategisch Plan 'Ruimte voor water' - Dendervallei
26 januari 2023

Atelier Romain werkt sinds 2022 samen met IMDC, Tractebel, Billie Bonkers en LDR mee aan het Strategisch plan ‘Ruimte voor water Dendervallei’. De hoofdambitie van het plan is het verminderen van het overstromingsrisico in de Dendervallei met aandacht voor ruimtelijke en maatschappelijke meerwaarden (bv. op vlak van openbare ruimte, wonen, toerisme, economie, landbouw). De opmaak van het strategisch plan omvat een gedragen ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor de Dendervallei in functie van waterbeheersing én een haalbaar en gefaseerd actieprogramma (gebiedsprogramma) om de ontwikkelingsvisie doeltreffend uit te voeren. In opdracht van De Vlaamse Waterweg, Departement Omgeving, provincie Oost-Vlaanderen en T.OP Dender.

afbeeldingen_2.jpg

Beleidsverkenning meerlaagse waterveiligheid in de kustvlakte
09 januari 2023

Een opeenvolging van stranden, duinen, dijken, kades, stormmuren en waterkeringen beschermen onze kust en het laaggelegen achterland tegen overstromingen vanuit de zee. Afgelopen jaren zijn heel wat initiatieven genomen om een verdedigingslinie uit te werken gedimensioneerd op een 1000 jarige storm en een potentiële zeespiegelstijging. Bij doorbraak van deze veiligheidslinie kan zeer grote delen van de kustvlakte onderlopen. Nadenken over het concretiseren van het idee tweedelijnsverdediging en hoe we via een sterk beleid omgaan met deze uitdagingen in de nabije toekomst is urgent.

Het Departement Omgeving zocht en vond Atelier Romain om het concept meerlaagse veiligheid te verkennen in de kustzone. 

afbeeldingen.jpg

Masterplan Signify - site Turnhout 
09 december 2022

In opdracht van Jeni Real Estate werkt Atelier Romain in samenwerking met Mortelmans Van Tricht Architecten aan een masterplan voor de Signify-site te Turnhout. Vandaag huisvesten de voormalige Phillips gebouwen al uiteenlopende innovatieve starters en groeibedrijven die nieuwe duurzame productiekennis creëren, bundelen en aanbieden met het oog op de creatie van tewerkstelling en toegevoegde waarde. Jeni Real Estate wil hier verder op in te zetten en wil kijken naar de toekomst. Het doel is om te landen met een ambitieuze ruimtelijke toekomstvisie vertaald in een helder masterplan met doelgerichte acties.

afbeeldingen.jpg

Erfgoedlandmarks in Vlaanderen
21 november 2022

Atelier Romain is door Agentschap Onroerend Erfgoed en Toerisme Vlaanderen geselecteerd voor het ontwerpen en toepassen van een dynamische methodiek voor het identificeren van onroerenderfgoedlandmarks en erfgoedlocaties met potentieel om een landmark te worden. Het identificeren van deze plekken of thema’s vraagt om een gericht onderzoek. Aan wat moeten deze entiteiten voldoen om een erfgoedlandmark te zijn en wat of wie is er nodig om dit statuut te bestendigen? Welke plaatsen spreken tot de verbeelding en zijn de erfgoedambassadeurs van vandaag en morgen? Een inspirerende opdracht waar we het komende jaar met plezier op inzetten!

afbeeldingen.jpg

Kernentypering West-Vlaanderen
28 oktober 2022

De provincie West-Vlaanderen voert samen met Atelier Romain onderzoek naar de rol van de West-Vlaamse dorpen en steden. Met deze studie willen we inzicht krijgen in het netwerk van kernen en brengen hierbij ook hun onderlinge relatie mee in beeld. Met de resultaten van dit onderzoek kan de provincie haar duurzaam ruimtelijk beleid voortzetten en verscherpen, en ook voor de verdere opmaak van het Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen (BRWV) zal dit onderzoek een belangrijke bron zijn.

afbeeldingen.jpg

Masterplan Bornem
28 oktober 2022

Atelier Romain werkt sinds kort aan een masterplan voor het centrum van Bornem. De nood aan een samenhangende toekomstvisie voor het centrum van het dorp is dan ook hoog en een noodzakelijke aanvulling en versterking op het beleidsplan ruimte. Dit masterplantraject vormt een
dankbaar traject om de brede visie verder in uit te diepen en te verfijnen. Een frequente onderlinge aftoetsing tussen beide trajecten is dan ook cruciaal voor het slagen van de beide opdrachten.

afbeeldingen.jpg

Kernversterking Leuvenstraat Vilvoorde
05 oktober 2022

Atelier Romain is door de stad Vilvoorde aangesteld om een bouwblokonderzoek te doen ter hoogte van de  Leuvensstraat

Het projectgebied is omwille van zijn schaal en ligging, in het centrum van Vilvoorde en dichtbij de markt, uitermate geschikt voor ontwikkeling. We zien in het herontwikkelen van dit gebied de opportuniteit om na te denken over verstandig verdichten, verweven van functies, aangepaste woonprogramma’s, beeldkwaliteit en landschappelijke inbedding.

afbeeldingen_2.jpg

Charette Tulpenlaan Temse
30 september 2022

Vorige week hielden we een charette op het kantoor van Atelier Romain in opdracht van Plan en Bouw, Condius en Johan Coppen. De charette, ofwel ontwerpweek diende om op 5 dagen tijd intensief te werken op een projectgebied in Temse met als doel te landen met een masterplan voor een woonontwikkeling ter hoogte van de Tulpenlaan. De ontwerpweek werd gevoed met wervende discussies tussen projectontwikkelaars, ontwerpers, de provincie, mobiliteitsexpert van Scelta Mobility en Studiebureau Irtas voor de financiële afweging. De week eindigde met een masterplan dat de komende weken verder zal getailleerd worden om voor te stellen aan de gemeente.  

afbeeldingen.jpg

Selectie opmaak studie en masterplan sportsite voetbalstadion Lokeren
22 september 2022

Atelier Romain is samen met goedefroo+goedefroo architecten, Freestone, BDO, Jonckheere, Traject en BLAF architecten geselecteerd voor de opmaak van het masterplan voor de sportsite en voetbalstadion te Lokeren.

We gaan de komende maanden participatief aan de slag met de gemeente, KSC Lokeren-Temse en diverse (boven)lokale actoren om een toekomstgerichte visie uit te werken. Parallel voeren we ruimtelijke analyse en werken we een masterplan uit voor de site vanuit een brede benadering met de ruime omgeving.

afbeeldingen9.jpg

Selectie opmaak masterplan rozentuin van het kasteeldomein Coloma!
24 augustus 2022

Via een Open Oproep van Atelier Vlaams Bouwmeester is toenmalig Forest in samenwerking met OD205, Stefanie Delarue, Met zicht op Zee Architecten en Studio WLLMS geselecteerd voor de opmaak van een masterplan en een inrichtingsplan voor een onthaalsite voor de rozentuin van het kasteeldomein Coloma en zijn omgeving te Sint-Pieters-Leeuw.

Een studie in opdracht van de Vlaamse Overheid, Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), Agentschap Natuur en Bos.

afbeeldingen.jpg

Selectie opmaak toekomstvisie Gaverdomein te Deerlijk!
24 augustus 2022

Atelier Romain + MAF Architecten zijn via Oproep WinVorm geselecteerd voor het ontwikkelen van een toekomstvisie voor de site van het Gaverdomein en de aanpalende depot-site!


Het ontwikkelen van een toekomstvisie gebeurt in wisselwerking met ruimtelijk ontwerpend onderzoek en de opmaak van een masterplan binnen een sterk verweven co-creatief traject. Het multidisciplinair team Atelier Romain + MAF Architecten ziet voorliggende opdracht dan ook als een uitgelezen kans om hun rijke expertise en inzichten in te zetten om deze boeiende uitdaging via een interactief traject te beantwoorden.

afbeeldingen2.jpg

Content in Gent 2.0
22 april 2022

Gisteren hebben we tientallen studenten mogen ontvangen die kwamen luisteren naar Maarten Van Acker en Atelier Romain. We hadden het over de gezonde stad en de ontwerpuitdagingen die daarbij komen kijken. Bedankt aan alle studenten die zijn gekomen! We hopen jullie in te toekomst terug te zien bij een nieuwe Content in Gent!

afbeeldingen.jpg

Gunning opmaak toekomstvisie Roosdaal!
14 december 2021

Via een oproep door Team Vlaams Bouwmeester werd Atelier Romain geselecteerd voor de opmaak van een ruimtelijke toekomstvisie voor de gemeente Roosdaal. De opmaak van een gedifferentieerde ruimtelijke toekomstvisie voor haar dorpskernen dient aan al de nijpende ruimtelijke uitdagingen een gefundeerd en integraal antwoord te bieden. De visie zal haar beleid helpen sturen richting een toekomstbestendige gemeente, waar men gefundeerd en toekomstgericht beleid kan voeren.

collage_20220228_kleuraanpassing.jpg

DNA van het dorp – Masterplan Paradijs
8 december 2021

Nu de opmaak van de visie voor Moorsele is afgerond, zal Atelier Romain beginnen aan een volgende toekomstvisie binnen het traject 'DNA van het dorp' met name voor het dorp Paradijs te Menen. Het masterplan zal een kader vormen voor toekomstige ontwikkelingen en omarmt hierbij de identiteit en eigenheid van het dorp in relatie tot het omliggende landschap.

IMG_9263.JPG

Erfgoedbeheersplan Liefkensdreef te Zemst principieel goedgekeurd!
6 december 2021

Samen met Boomplan heeft Atelier Romain gewerkt aan het erfgoedbeheersplan van twee unieke lanen te Zemst. Het team heeft samen met de gemeente Zemst en Agentschap Onroerend Erfgoed gezocht hoe vernieuwing van de laan mogelijk is, rekening houdend met de huidige condities, de historische betekenis van de laan en zijn bijzondere uitstraling.

20211117-Leunenstadion beeld persbericht_4.jpg

Opstart ontwikkelingsvisie Stadion Leunen - Geel
17 november 2021

Atelier zal de komende maanden werken aan een ontwikkelingsvisie voor het Leunenstadion te Geel. Een belangrijke vraag daarbij is welke kansen er zijn om in de schil van het stadion ook ruimtes te voorzien die een bredere functie geven aan het stadion. Met dit ruimer aanbod aan voorzieningen wordt er gezocht naar een goede verweving tussen het stadion en de sportsite, maar eveneens met de nabijgelegen woonwijken, de onderwijsinstellingen, andere verenigingslocaties etc.. Deze ontwikkelingen moeten een stapsgewijze uitbouw van het stadion mogelijk maken.

ezgif.com-gif-maker (32) (1).gif

Voedselomgevingen in kaart en beeld
25 oktober 2021

Werken aan voedselomgevingen die de keuze voor een gezond en milieuverantwoord voedingspatroon bevorderen, maakt een essentieel onderdeel uit van een toekomstig coherent voedingsbeleid. Atelier Romain maakte in opdracht van het departement Omgeving een studie die de voedselomgevingen van de steden Gent en Sint-Truiden in kaart en beeld brengt én verkent mogelijke acties om die in een gezonde en milieuverantwoorde richting bij te stellen. 

 

De publicatie werd vandaag officieel gelanceerd via een webinar en is terug te vinden via volgende link: https://omgeving.vlaanderen.be/voedselomgevingen

afbeeldingen3.jpg

Masterplannen Noorderwijk en Morkhoven
8 oktober 2021

Naast het ruimtelijk beleidsplan Herentals zal het team Atelier Romain – SWECO – Endeavour  de komende maanden eveneens werken aan een masterplan voor zowel de kern Noorderwijk als voor Morkhoven.  Dit zal voor dan ook voor een efficiënte wisselwerking zorgen tussen beide onderzoeken die een win-win situatie creëren. Het tegelijk ontwikkelen van een beleidsplan en een masterplan voor beide kernen is een belangrijke zet om tot een globale, afgestemde visie te komen.

GIF_rechthoek.gif

Forest wordt deel van Atelier Romain
1 oktober 2021

Wij zijn verheugd om mee te delen dat Atelier Romain en Forest de handen in elkaar slaan en samen zullen verder werken aan een gezonde en veerkrachtige leefomgeving. In zowel beleidsmatige als ontwerpmatige studies sleutelen we aan een toekomstbestendig verhaal waar een win-win tussen landschap en mens, natuur en cultuur verzekerd wordt. Vertrekkende van de kleine esthetiek die vorm en betekenis geeft aan een plek tot het fysisch systeem dat drager is van een werkend landschap detecteren we bouwstenen die we meenemen in beleid, onderzoek en ontwerp.

 

Deze uitgangspunten vormen de basis om Forest te integreren in de expertise van Atelier Romain. Voor ons is dit een logische stap naar betekenisvol ontwerpen richting haalbare en houdbare beleidsvoering alsook uitmuntende projecten.

voorblad.jpg

Woonplan Gent
16 september 2021

Atelier Romain zal samen met Endeavour de komende maanden toewerken naar een toekomstgericht woonplan voor de stad Gent. De ambities zijn hoog, de insteken divers en de nood aan drang naar data is bijzonder. Het is duidelijk dat de stad hiermee een basis wil leggen voor een langdurig, kwalitatief en onderbouwd woonbeleid.

export_gis_voorblad-01.jpg

Opmaak ruimtelijk-maatschappelijke buurtontwikkelingsvisie Runkst
14 september 2021

Het team Atelier Romain – Endeavour is door de stad Hasselt geselecteerd voor de opmaak van een ruimtelijk-maatschappelijke buurtontwikkelingsvisie voor Runkst. De komende 14 maanden zullen we samen opzoek gaan naar een duurzaam perspectief voor dit stadsdeel. Door tegelijkertijd verschillende thema’s op verschillende schaalniveaus en over verschillende termijnen te projecteren zullen we Runkst stap voor stap klaarstomen voor een betere toekomst.

overzichtskaart_breed.jpg

Vervolgopdracht Westelijke Mijnstreek
13 september 2021

Na een reeds succesvolle samenwerking met de vier gemeenten binnen de Westelijke Mijnstreek (Nederlands Limburg) waar al vijf wijken door Atelier Romain werden onderzocht, zal de opdracht worden uitgebreid met drie extra wijken namelijk Elsloo, Beek en Einighausen. Atelier Romain maakte in 2019 een regionale trasformatievisie op voor de Westelijke Mijnstreek. In navolging hiervan verkennen we welke betekenis deze visie nu concreet kan hebben voor de wijken.

20210827_155246 (1).jpg

Atelier Bordeaux
28 augustus 2021

Bordeaux was zo goed om het ganse team van Romain te ontvangen. Bordeaux bleek ook de ideale gastheer/vrouw. Dank aan u, Bordeaux, om ons te verwennen met talrijke projecten. Uw leefbaarheid en levendigheid alsook uw zin voor de toekomst zal ons nog lang bijblijven! A la prochaine.

Bijkaartje_Kernen-02.jpg

Beleidsplannen! Beleidsplannen!
21 mei 2021

Na Zulte en Puurs-Sint-Amands zal Atelier Romain ook voor Kasterlee en Sint-Martens-Latem mee vormgeven aan de ruimtelijke beleidsplannen! Samen met onze partners staan we voor een intensief onderzoeks- en ontwerptraject waarbij een directe reflex naar operationalisering en speciale aandacht voor brede co-creatie centraal staan. In onze aanpak bouwen we voort op bestaande visies en kunnen we snel schakelen naar waar voor ons de essentie ligt: integrale, evenwichtige transitie-agenda’s met gedragen acties die het ruimtelijke beleid voor de komende jaren helder uitstippelen. 

Schema%20voorblad_Tekengebied%201_edited

Landbouwbeleidsplan voor het Aalsterse grondgebied
15 mei 2021

Het Team Atelier Romain – Let Us – ILVO – VLM is geselecteerd voor de opmaak van een integraal landbouwbeleidsplan voor de stad Aalst! Met dit plan neemt de stad de tijd om een duidelijk en vooral actiegericht beleid uit te stippelen dat beantwoordt aan de verwachtingen, behoeften en knelpunten van de landbouwsector. 

20201007_voorbladen_ev-05_edited_edited.

Kwaliteitsplan Malle goedgekeurd
02 mei 2021

De gemeenteraad van keurde het kwaliteitsplan voor Malle goed, opgemaakt door Atelier Romain. Dit zal als leidraad dienen bij de beoordeling van toekomstige ontwikkelingen in de gemeente Malle, na het aflopen van de bouwstop in de gemeente. Met een sterke toename aan appartementen, woonerven en verkavelingen staan heel wat groene en landelijke plekken in Malle onder druk en het kwaliteitsplan zal ervoor zorgen dat de kwaliteit opnieuw op het voorplan komt te staan. 

Het plan is hier te vinden: www.malle.be/kwaliteitsplan-moet-groen-en-landelijk-karakter-van-malle-versterken

20210330_NEWS_Bewonersinlichting masterp

Bewonersinlichting masterplan groenblauwe woonas Blokstraatbeek Sint-Gillis-Waas

01 april 2021

De bewonersinlichting omtrent het masterplan groenblauwe woonas Blokstraatbeek is sinds vorige week lopende. Met dit masterplan ontwikkelende Atelier Romain – Forest samen met de gemeente Sint-Gillis-Waas een visie op de toekomst van de dorpskern. Het geeft voor zeven strategische deelgebieden in het centrum van de gemeente aan wat de gewenste ruimtelijke ontwikkeling is. Tot 5 april krijgt de bevolking de kans om zich uit te spreken over het masterplan. Dit gebeurt op verschillende corona-veilige manieren, o.a. via de website van de gemeente en panelen verspreid over het centrum en de bib.

20210107_voorblad-01.jpg

Visie voor Mechelen Noord III

04 maart 2021

Atelier Romain zal de komende maanden, in samenwerking met Erik De Waele, Traject en Hydroscan, werken aan een visie voor Mechelen Noord III. In opdracht van Stad Mechelen zullen verschillende, sterk uiteenlopende, scenario’s worden ontwikkeld voor het gebied zodat de potenties duidelijk worden. Via ontwerpend onderzoek werken we toe naar een ambitieus, gedragen én realiseerbaar plan voor de toekomst. We denken out-of-the-box om daarna down-to-earth te landen.

01%20actief%20verplaatsen_v2_origineel%2

Toekomstbestendig en gezond ontwerpen van woonomgevingen

25 januari 2021

Atelier Romain werkte samen met P.Pul en Osar aan een studie over het toekomstbestendig en gezond ontwerpen van woonomgevingen, in opdracht van Departement Omgeving. Het uiteindelijke eindrapport is opgevat als een praktisch richtlijnenboek waar ruimtelijke professionals actief mee aan de slag kunnen gaan.

 

Het eindresultaat kan je sinds vandaag HIER terugvinden.

voorblad_NC_origineel%20kopie_edited.jpg

Gezonde voedselomgevingen

19 december 2020

Romain kreeg goed nieuws! Samen met Let us en het Vlaams Instituut Gezond Leven neemt het team in 2021 gezonde voedselomgevingen onder de loep! Werken aan voedselomgevingen die de keuze voor een gezond en duurzaam voedingspatroon bevorderen vormt een essentieel onderdeel van een coherent voedselbeleid. Het team bestudeert hierbij zowel de impact op de gezondheid als op het milieu.

20200930_DNA van het Dorp__Participatief

DNA van het dorp

11 december 2020

Atelier Romain is geselecteerd voor het traject ‘DNA van het dorp’ masterplannen! Als een gedreven peloton staan we met Endeavour, Forest en Traject aan de start van een boeiend traject voor de opmaak van een visie voor West-Vlaamse dorpskernen gelegen in een landelijke context. Het masterplan dient als kader voor toekomstige ontwikkelingen en omarmt hierbij de identiteit en eigenheid van het dorp in relatie tot het omliggende landschap.

Voorblad_socialmedia-01.jpg

Woonplan Kortrijk

20 oktober 2020

Atelier Romain zal de komende maanden werken aan een nieuw woonplan voor de stad Kortrijk. Omgeving Architecture Workroom Brussels staan in voor het Ruimtelijk Beleidsplan, Traject voor het mobiliteitsplan en Bova enviro+ voor de MER-studie. Samen schrijven we een nieuw ruimtelijk hoofdstuk voor deze ambitieuze stad!

Ontwikkelingsstrategieën-overzicht.jpg

Thematisch RUP en Verordening Boortmeerbeek

02 oktober 2020

In de loop van 2019 bepaalden we diverse ontwikkelingsstrategieën aan de hand van een omgevingsanalyse in Boortmeerbeek. In een transitieagenda werden acties vooropgesteld. Nu gaan we van start met de uitwerking door de opmaak van een thematisch RUP en een gebiedsdekkende verordening om het kernversterkend beleid op het terrein vorm te geven.

IMG_20200904_161720__01_edited_edited.jp

Atelier Romain op stap

04 september 2020

Naar jaarlijkse gewoonte trakteert Romain het ganse team op een uitstap. Dit jaar werd het startschot in Wervik gegeven voor een fietstocht richting Rijsel, met een bezoek aan Villa Cavrois en een rondje op de Velodrome van Roubaix op het programma. Meer moest dat niet zijn!

20180426_AZDiest_macro_fin.jpg

RUP Zorgcampus Diest goedgekeurd

02 juli 2020

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Zorgcampus’ werd op maandag 29 juni goedgekeurd door de gemeenteraad van Diest na een intensief traject van minder dan twee jaar. De nieuwe en duurzame zorgcampus verankert zorg in de stad en zal aantakken op het ruimer netwerk van de Demervallei en het achterliggende park de Cerckel. De site zal zich optimaal integreren in het bestaande stadsweefsel en zal fungeren als scharnierpunt tussen het station en het centrum van de stad Diest.

20200311_Sint Gillis Waas_Ladderstructuu

Opmaak masterplan groen-blauwe as Blokstraatbeek Sint-Gillis-Waas

23 juni 2020

Atelier Romain en landschapsbureau Forest zijn verheugd om de komende maanden via ontwerpend onderzoek op zoek te gaan naar een degelijke visie en een kwalitatief ruimtelijk afwegingskader voor toekomstige ontwikkelingen in Sint-Gillis-Waas. Het principe meervoudig en intensief ruimtegebruik, meer doen met minder ruimte, biedt hier heel wat kansen om complementair aan de recente vernieuwing van de dorpskern een tweede parallelle ecologische en recreatieve structuur uit te bouwen die de kern van het dorp optimaal verbindt met het omliggende landschap.

20191026_Basiskaart_PF landschappelijke

Opmaak inrichtingsvisie en RUP groene dooradering Geel

16 juni 2020

Atelier Romain is samen met het landschapsbureau Forest en Eco-Insight geselecteerd voor de opmaak van een inrichtingsvisie en gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de groene dooradering van Geel. Het team gaat binnen een tweesporig verweven traject tussen het landschapssysteem en de landschapsbeleving op zoek naar een veerkrachtige open ruimte voor een veranderend klimaat en een beleefbaar en samenhangend landschap waarbij gestreefd wordt naar een herkenbare identiteit. De Gelenaar wordt actief betrokken doorheen het proces.

Kortrijk_3D_2-01_edited.jpg

Begeleiding lokale besturen in transformatieproces naar verweven woon-werklocaties

25 mei  2020

Samen met Common Ground, Advisers, Bopro en Equator werd Atelier Romain geselecteerd voor de verwevingsopdracht, uitgeschreven door VLAIO. Ons consortium zal de steden Kortrijk, Roeselare en Harelbeke gedurende twee jaar begeleiden in het transformatieproces van hun (leegstaande) bedrijfssite(s) naar verweven woonwerklocaties.

WhatsApp%25252520Image%252525202020-05-1

Heuglijk nieuws!

08 mei 2020

Vrijdag 8 mei 2020 is de kleine Miro geboren, zoon van onze Sally. We wensen hem en haar, alsook de ganse familie het allerbeste. Maak er een ongelooflijke trip van! 

website Malle_zoom.PNG

Opmaak beeldkwaliteitsplan Malle

16 april 2020

Afgelopen jaren nam de vraag naar nieuwe woonontwikkelingen en meerbepaald de vraag naar appartementen in Malle zeer sterk toe. De gemeente is bezorgd om de identiteit van de dorpskernen. Om ruimte te geven aan de opmaak van een duurzame visie werd recent een bouwpauze aangekondigd. Atelier Romain gaat deze uitdaging aan en werkt de komende maanden aan de opmaak van een beeldkwaliteitsplan voor beide dorpen Westmalle en Oostmalle. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met AR-TUR en geWOONtebrekers. 

20190709 3D-01.jpg

Citadel Diest

06 april 2020

Atelier Romain is samen met het Nederlandse bureau Metabolic geselecteerd voor de conceptstudie voor het Citadel Diest. Het team gaat op zoek naar een energiestrategie voor de groene long van de stad. Het huidig momentum rond de heropleving van de citadel in Diest biedt een ultieme kans om toe te werken naar een holistisch duurzaam en circulair ecosysteem om de energie- en klimaatdoelstellingen te behalen. De citadel kan hierin een zeer strategische functie opnemen als impuls en hefboom voor de gehele stad.

Naamloos-1_Tekengebied 1.jpg

Wij werken verder, online uiteraard!

16 maart 2020

De kantoren van Atelier Romain zijn volgens de richtlijnen van de Belgische autoriteiten omtrent COVID-19 preventief gesloten, maar het team blijft verder werken en we streven ernaar om de continuïteit van onze projecten zo goed mogelijk te garanderen. Atelier Romain neemt heel bewust zijn verantwoordelijkheid om de gezondheid en veiligheid van de medewerkers, klanten en partners te beschermen. Het team is steeds bereikbaar via e-mail, telefoon en online meeting. 

Content in Gent

Content in Gent

10 maart 2020

Op 10 maart kwamen ruim 100 studenten en pas afgestudeerden stedenbouw en ruimtelijke planning, architectuur en geografie langs op het kantoor van Atelier Romain voor de lezing 'Content in Gent - een toekomstvisie van de Gentse Stedenbouw (-meester)'. Na een korte intro over wie Atelier Romain is, gaf de Gentse Stadsbouwmeester Peter Vanden Abeele een lezing over het traject van de Gentse stedenbouw en zijn aanpak en visie hieromtrent. De avond werd afgesloten met een gezellige babbel met hapje en drankje.

Cocreatieweek Wijnegem

Via een co-creatieweek naar een gedragen masterplan te Wijnegem

03 maart 2020

Atelier Romain trok naar Wijnegem voor een participatieve ontwerpweek. Doel was te komen tot een masterplan voor een nieuwe woonwijk Ertbrugge, gedragen door opdrachtgevers, gemeente, hogere overheden, buurtbewoners alsook het team Vlaams Bouwmeester. Een systematische aanpak heeft ons geleid naar sterke ontwerpprincipes. Een nieuwe verkeersafwikkeling tav. Houtlaan, meer dan 1/3  ruimte voor natuur en recreatie, herinterpretatie van de bestaande hoeve, water maximaal infiltreren en hergebruiken ter plaatse, gemengde woontypes ...

BRV-proeftuin Dendervallei

BRV-proeftuin ‘Werk maken van ruimtelijke transformaties in de Dendervallei’

27 januari 2020

In opdracht van de provincie Oost-Vlaanderen gaat Atelier Romain samen met LDR en Idea na welk instrumentarium er kansrijk is om de ruimtelijke transformatieopgaves in de Dendervallei aan te gaan. De ruimtelijke transformaties zijn op te delen in 3 doelstellingen: ruimte voor water vrijwaren, verhogen van het ruimtelijk rendement op bedrijventerreinen en personeels- en bezoekersintensieve activiteiten voorzien aan stationslocaties i.p.v. op de vaak autogerichte bedrijventerreinen.

finaal_edited.jpg

Happy New Year!

01 januari 2020

Atelier Romain wenst je een fantastisch 2020!

-

Afwegingskader onbebouwde ruimte in beschermd erfgoed

20 december 2019

In opdracht van het agentschap Onroerend Erfgoed werkt Atelier Romain (samen met NDVR en LDR) aan  een afwegingskader voor een kwaliteitsvolle omgang met de onbebouwde ruimte in beschermde erfgoedgehelen. In deze studieopdracht wordt onderzocht welke rol erfgoed kan opnemen in de hedendaagse en de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Atelier Romain baseert zich hiervoor op de bestaande adviespraktijk. Hierbij zoeken we naar mogelijkheden om het ruimtelijke rendement te verhogen binnen de erfgoedgehelen of om deze in te zetten bij het versterken van groen-blauwe netwerken.

Diepte interviews

Onderzoeksfocus Departement Omgeving

19 december 2019

Samen met Endeavour startte Atelier Romain recent een co-creatief traject om samen met het departement en al zijn afdelingen de onderzoeksfocus te bepalen van het departement Omgeving voor de komende tien jaar. We analyseren de zwaartepunten van het onderzoek de afgelopen jaren en maken samen de slag naar de toekomst. Daarbij kijken we ook naar de positie van het departement in het uitgestrekte kennislandschap. In een eerste fase bouwen we een mental map op van het onderzoek binnen het departement waarmee we samen aan de slag gaan in een reeks dieptegesprekken en workshops.

-

Gezonde woonomgevingen

16 december 2019

Atelier Romain, OSAR en P.PUL zijn verheugd om de komende maanden onderzoek te mogen voeren naar het toekomstbestendig en gezond ontwerpen van woonomgevingen in opdracht van het departement Omgeving. Het team gaat hiermee voor een verfrissende geïntegreerde aanpak vanuit drie verschillende insteken: het ruimtelijke, het bouwtechnische en het sociologische.

Merkem

Stedenbouwkundige studie Merkem

13 december 2019

In samenwerking met de vrienden van MAF architecten en Forest landschapsarchitectuur, werken we een stedenbouwkundig voorstel uit voor de VMSW. Het masterplan speelt in op die context van ‘overgang’ door de schakeling van vier woonerven, die elk circa 30 woonunits bevatten. Het landschap wordt tussen deze 4 erven door naar binnen getrokken wat zorgt voor een maximale doorwaadbaarheid van de site en ruimte biedt voor ontmoeten, spelen en uiteraard aangenaam wonen.

-

BRV Proeftuin Vlaams-Brabant

11 december 2019

De BRV Proeftuin Vlaams-Brabant gaat haar laatste fase in. In samenwerking met LDR advocaten, Idea Consult en Endeavour onderzocht Atelier Romain welke instrumenten we kunnen inzetten om op regionale schaal het woonaanbod te clusteren in kernen. Op 29 november legden we 5 scenario’s van instrumentensets voor aan de gemeenten uit het onderzoeksgebied. Samen met vertegenwoordigers van het departement Omgeving, het provinciebestuur en het strategisch project Regionet Leuven gingen we in gesprek en dachten we aan kansen voor verdere samenwerking. We geloven erin dat de gemeenten en provincie samen een ambitieuze visie op kernversterking kunnen realiseren.

De Smet De Naeyer

Ontharding Paul de Smet de Naeyerplein Gent

27 november 2019

​Het team Atelier Romain - Atelier Gras is geselecteerd voor een studieopdracht voor de realisatie van twee nieuwe groenzones door ontharding en een ruimtelijke studie naar bijkomende onthardingsmogelijkheden in de omgeving van het Paul de Smet de Naeyerplein in Gent. 

Westelijke Mijnstreek

Raadsbijeenkomst ‘Transformatievisie
Westelijke Mijnstreek’

29 okober 2019

Atelier Romain werkt aan de ‘Transformatievisie Westelijke Mijnstreek’. Deze streek in Nederlands Limburg wordt geconfronteerd met een toekomstbeeld van demografische krimp en transitie. Atelier Romain presenteerde in Sittard-Geleen (NL) het 1ste luik van dit onderzoek voor de raadsleden van de gemeenten van de Westelijke Mijnstreek. De grote demografische tendensen worden geconfronteerd met de toestand en recente ontwikkelingen van de woningmarkt. Dit laat ons toe een beeld te schetsen voor de beleidsmakers van de opgaven waar de streek voor staat.  

Charette Oude Bareel

Ontwerp charette Oude Bareel Oostakker

25 oktober 2019

Atelier Romain participeerde mee aan belangrijke Ontwerp charette betreffende woongebieden Oude Bareel in Oostakker. Gedurende 4 intense dagen met opdrachtgevers, bewoners, Stad Gent en ontwerpers is er gewerkt aan een ontwikkelingsvisie. Met veel respect voor de omgeving en met oog op kwaliteit is er gewerkt aan de toekomstige wijken voor de stad.

bottom of page