Ontharding Paul de Smet de Naeyerplein Gent

November 26, 2019

Het team Atelier Romain - Atelier Gras is geselecteerd voor een studieopdracht voor de realisatie van twee nieuwe groenzones door ontharding en een ruimtelijke studie naar bijkomende onthardingsmogelijkheden in de omgeving van het Paul de Smet de Naeyerplein in Gent. 

Raadsbijeenkomst ‘Transformatievisie Westelijke Mijnstreek’

October 28, 2019

Atelier Romain werkt aan de ‘Transformatievisie Westelijke Mijnstreek’. Deze streek in Nederlands Limburg wordt geconfronteerd met een toekomstbeeld van demografische krimp en transitie. Atelier Romain presenteerde in Sittard-Geleen (NL) het 1ste luik van dit onderzoek voor de raadsleden van de gemeenten van de Westelijke Mijnstreek. De grote demografische tendensen worden geconfronteerd met de toestand en recente ontwikkelingen van de woningmarkt. Dit laat ons toe een beeld te schetsen voor de beleidsmakers van de opgaven waar de streek voor staat.  

Ontwerp charette Oude Bareel Oostakker

October 24, 2019

Atelier Romain participeerde mee aan belangrijke Ontwerp charette betreffende woongebieden Oude Bareel in Oostakker. Gedurende 4 intense dagen met opdrachtgevers, bewoners, Stad Gent en ontwerpers is er gewerkt aan een ontwikkelingsvisie. Met veel respect voor de omgeving en met oog op kwaliteit is er gewerkt aan de toekomstige wijken voor de stad.

Good Luck Céline

October 17, 2019

Romain moet vandaag afscheid nemen van één van de ouders. De MOEDER dan nog. Het doet zeer, wees gerust, maar Romain moet zijn Moeder ruimte geven. Ze heeft gegeven en ziet dat Romain al stevig op de benen staat. Zij verdient deze ruimte, ruimte voor een dochter nu. Romain is erkentelijk. Romain is triest. Romain hoopt op een regelmatig weerzien, al was het maar op een familiefeest. Céline, we gaan je hard missen, als moeder, als steun, als vriendin, als deel van ons allen. Dank u voor alles!

Sint – Gillis Brugge

September 09, 2019

Het team Atelier Romain - Forest - Bressers is geselecteerd om een visie uit te werken voor de wijk Sint-Gillis in Brugge. Met de opmaak van deze visie willen we niet alleen antwoord bieden op urgente klimaatuitdagingen zoals o.a. hittestress, wateroverlast en verdroging, biodiversiteit,… maar ook op maatschappelijke uitdagingen en dit rekening houdend met de specifieke historische stedenbouwkundige context van de Brugse binnenstad.

Kick-off Boortmeerbeek

June 19, 2019

De omgevingsanalyse en ontwikkelingsstrategieën werden gisteren door Atelier Romain toegelicht aan de inwoners van de gemeente Boortmeerbeek. Meer dan 150 benieuwde burgers daagden op, ondanks de onweer, en gaven hun bekommernissen en ideeën mee.

Het ziet er uit dat er draagvlak is voor een trendbreuk en een kader voor toekomstige kwalitatieve ontwikkelingen. 

Meer info

Stedelijk landbouwpark in Maasmechelen

June 19, 2019

We zijn verheugd te zien hoe het Pilootproject Productief Landschap ‘Stadslandbouwpark Maasmechelen’ geleidelijk aan ook juridisch vorm krijgt. Onder leiding van Sally Lierman van Atelier Romain en stad Maasmechelen werd door Import export Architecture en Circular Landscapes een gewenste ontwikkeling uitgewerkt. Met het RUP Landgoed wordt het woonuitbreidingsgebied van 14 hectare vandaag omgezet naar een stedelijk landbouwpark waar de verbinding tussen voedsel, landschap en natuur centraal staat. 

Klik hier voor het volledig artikel

Maquette in sogent

June 13, 2019

Vanaf vandaag kunt u in het gebouw van sogent de tijdelijke tentoonstelling ‘Oude Industriehaven, de nieuwe hotspots?’ komen bekijken. 8 steden tonen hoe zij hun oude industriehaven nieuw leven inblazen. Op het gelijkvloers staat ook een gloednieuwe maquette van de Oude Dokken, gemaakt door Atelier Romain. Kom dus zeker eens langs!

Locatie: Volderstraat 1 in Gent

Openingsuren: maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u30

OO37 - Kaaien St-Amands

May 28, 2019

Atelier Midi - Global Arquitectura Paisagista - Atelier Romain is als team geselecteerd om een ambitieuze visie en offerte te bedenken voor de kaaien van St-Amands.

De wedstrijd is gelanceerd.

Une place minime et quelques rues,

Avec un Christ au carrefour;

Et l'Escaut gris et puis la tour

Qui se mire, parmi les eaux bourrues;

                                Extract 'Mon village', Emile Verhaeren

Wilde toekomstdromen

May 02, 2019

Om het inrichtingsplan van het dorp Deurne verder vorm te geven organiseerde Atelier Romain, naast een succesvolle avond met de bewoners, een participatief moment met de kinderen van het dorp. Via een interactieve maquette inventariseren de kinderen van de basisschool doorheen een alledaagse schooldag wat ze leuk of niet leuk vinden aan het gebied en formuleren ze wilde toekomstdromen. 

Meer info hier

De Provincies tonen ambitie!

April 04, 2019

De 5 Vlaamse provinciebesturen starten met de opmaak van een Provinciaal Beleidsplan Ruimte. Met deze beslissing tonen de provinciebesturen hun engagement om een duurzaam en kwaliteitsvol ruimtelijk beleid te voeren gericht op samenwerking.

Fijn om te zien hoe de drie publicaties van Atelier Romain + Buur in nauwe samenwerking met de Provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen, bouwstenen kunnen zijn voor een nieuw ruimtelijk beleid.

Omgevingsanalyse Boortmeerbeek

April 01, 2019

De ruimtelijke structuur van Boortmeerbeek is tekenend: het verkavelingsbeleid, de  steenwegcultuur, verlinting en versnippering en infrastructuren  als breuklijnen,.... De ruimtelijke visie van morgen moet een transformatie mogelijk maken, maatschappelijke trends dwingen ons te veranderen.

Atelier Romain is door de gemeente Boortmeerbeek en het Team Vlaams Bouwmeester aangesteld om een ruimtelijke analyse op te maken van Boortmeerbeek en een visie te geven aan ontwikkelingskansen voor zowel de kernen, linten, clusters van bebouwing als de blauwgroene netwerken in de gemeente.

Romain bij de buren

February 24, 2019

De Nederlandse gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek willen hun woningmarkt klaarmaken voor de toekomst. Naast krimp waarbij het aantal huishoudens daalt, is de huishoudenstypologie nog veel meer in verandering. De sleutelwoorden zijn vergrijzing, gezinsverdunning en woonzorg. Welk effect zal deze transitie hebben op de woningmarkt en hoe spring je daar best mee om? Atelier Romain begeleidt de gemeenten van de westelijke mijnstreek in het uitzetten van een nieuwe woonvisie en de route daarheen. 

Nieuwe evolutieve overzichtsmaquette Gentse Dokken

February 07, 2019

Het masterplan van de Oude dokken, getekend door OMA is reeds 15 jaar oud. Afgelopen jaren is er heel wat op gang gebracht en al heel wat in uitvoeringsfase of gerealiseerd. SoGent wenst de evolutie van het stadsontwikkelingsproject te communiceren naar de buitenstaanders toe. Atelier Romain is door SoGent aangeduid voor de opmaak van deze specifieke maquette. Deze zal in de tijd kunnen evolueren naar het uiteindelijk resultaat. Een mooie uitdaging!

Ziekenhuisbazen gebuisd voor aardrijkskunde

January 28, 2019

Nummer 40 "Urban Sprawl" van het tijdschrift Ruimte is net verschenen (www.vrp.be). Atelier Romain en onderzoeksgroep P.PUL schreven een opiniestuk over de mogelijke ruimtelijke afbakeningen in Vlaanderen, in reactie op de kaart met de (geplande) Vlaamse ziekenhuisnetwerken. 

Het artikel kan je hier lezen.

Kansrijke landbouwmodellen

January 22, 2019

In december organiseerde Atelier Romain in opdracht van de provincie Antwerpen een workshop rond agrarisch hergebruik in de gemeente Herselt. Samen met een 20-tal landbouwers brachten we  sterkstes en zwaktes van de landbouw in Herselt in kaart en selecteerden we van hieruit kansrijke landbouwmodellen voor de toekomst.

Stedenbouwkundige lasten

January 21, 2019

Atelier Romain, Publius advocaten en Rebelgroup kregen van het Departement Omgeving de opdracht om een voorbeeldenboek op te maken rond de inzet van stedenbouwkundige lasten. Het voorbeeldenboek moet via een selectie van ‘best practices’  gemeenten inspireren en de drempelvrees voor de inzet van stedenbouwkundige lasten helpen wegnemen.

Bouwblok-ontwerp

January 17, 2019

De stad Roeselare vroeg Atelier Romain om stedenbouwkundige analyses te voeren op een bouwblok gelegen in het stadscentrum. In een kort ontwerpmatig proces werden er verschillende pistes onderzocht en uitgewerkt.

Meer info vind je hier

Verwevingstoets Gent

December 19, 2018

Stad Gent wil tewerkstelling stimuleren in projecten, enerzijds omdat economie in de stad vandaag onder druk staat, en anderzijds omdat de stad gelooft dat het verweven van woon- en werkfuncties een grote meerwaarde biedt aan de maatschappij. 

Atelier Romain en Rebel maken een verwevingstoets op om een kader te bieden aan toekomstige ontwikkelingen, waarbij het verweven van functies sterk op prijs wordt gesteld.

De verwevingstoets zal via co-creatie tot stand komen met de verschillende diensten van de stad en andere betrokken actoren.

Taskforce Wonen

December 10, 2018

Om de vele uitdagingen op het vlak van wonen aan te gaan, heeft Stad Gent einde 2017 een Taskforce Wonen opgericht. Tegelijkertijd begon de dienst Wonen aan een inspiratienota voor het toekomstige woonbeleid in Gent en deed hiervoor beroep op de expertise van Atelier Romain. De inspiratienota is veel meer dan een klassieke woonstudie.

De inspiratienota kan je in zijn volledigheid hier lezen.

Meer info over het project.

Slotevent PilootProjecten Productief Landschap

November 28, 2018

ILVO, Team Vlaamse Bouwmeester, Departement Omgeving en Departement landbouw en Visserij zijn gedurende 5 jaar op zoek gegaan naar inspirerende voorbeelden van innovatieve landbouw met een bepaalde meerwaarde voor landschap en samenleving, om de open ruimte te vrijwaren.

Atelier Romain participeerde aan het traject welke uitmondde in een boeiend Manifest met 5 aanbevelingen voor succesvolle allianties tussen landbouw, landschap en ontwerp!

Meer info vind je hier: Video BoerenstebuitenManifest met 5 aanbevelingen, Artikel De Standaard 15.11.2018

Instrumentarium ‘De Kaaien’

October 28, 2018

Met de toekomstige groei van de stad, staat Aalst voor de historische kans om haar relatie met de Dender te herdefiniëren. Atelier Romain werd samen met Publius advocaten door de stad aangesteld om instrumenten te ontwerpen (rooilijnenplan en stedenbouwkundige verordening) die de hoge ambities van het strategisch project ‘De Kaaien’ inzake ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en erfgoedzorg op het terrein afdwingbaar moeten maken. 

Woonontwikkelingsplan Zoutleeuw

October 25, 2018

Atelier Romain is aangesteld om een strategisch woonontwikkelingsplan op te maken voor de gemeente Zoutleeuw. Hiervoor zullen we een ontwikkelingskansenkaart uittekenen alsook een instrumentarium aanzetten om de realisatie op het terrein mogelijk te maken.

Atelier Romain Plant

October 15, 2018

Voor een zuivere lucht, een aangename werkomgeving en een gemotiveerd team haalt Romain grootse planten in huis. Verpotten, ophangen en water geven, daar gaan we.

Op naar een veelbelovende winter, met dank aan Wald! 

Ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden

September 27, 2018

Voor de verschillende types van kernen aan de kust en de Westhoek worden er ontwikkelingsperspectieven geformuleerd in functie van hun knooppuntwaarde en het voorzieningenniveau. De noodzaak aan verschillende types van verplaatsingen wordt afgestemd op het ruimtegebruik om het beleid vorm te geven.  

De analysefase is achter de rug. Ondertussen werden er verschillende ontwikkelingsscenario’s op mesoniveaus uitgewerkt en afgetoetst bij lokale experten op verschillende workshops. 

Studievoormiddag Kempen

August 20, 2018

​HaUS (KU Leuven) en Atelier Romain stellen het boek 'Ouder worden op het Vlaamse platteland' voor op 13.09.2018 en nodigen experten uit tot een studievoormiddag. Het boek bundelt de resultaten van het onderzoek i.o.v. de Vlaamse Landsmaatschappij (VLM).

Locatie: Cultuurcentrum Herentals. Deelname is gratis.

De uitnodiging en praktische info kan je hier vinden.

Uitstap in Prosperpolder

July 04, 2018

​Romain strekt de benen in Kemzeke, polderland en de haven van Antwerpen! Naar jaarlijkse gewoonte trakteert Romain het ganse team op een deugddoend weekend. De Verbeke Foundation als startpunt, per tractor door de polders, even de Brazilianen huiswaarts sturen om vervolgens de haven van Antwerpen te bezichtigen per boot. Meer moest dat niet zijn!

Nieuwe opdrachten

July 04, 2018

De maand juni heeft nieuwe opdrachten geleverd voor Romain:

- masterplan en opmaak RUP voor het AZ in Diest

- agrarisch hergebruik van landbouwinfrastructuur: inventarisatie, visievorming en participatietraject voor Provincie Antwerpen

- opmaken planologische instrumenten "de kaaien" in Aalst

Boeiende materie!

Masterplan Oude Zeepfabriek

June 04, 2018

In het kader van een brownfieldconvenant voor de voormalige zeepfabriek Luhns Detergents, werd Atelier Romain gevraagd om een gedragen toekomstvisie te ontwikkelen voor de volledige site alsook de nabije omgeving.  Samen met eigenaar, buren en overheid gaan we op zoek naar een gedragen lange termijnvisie.

Meer info vind je hier.

Ruimtelijk ontwerper gezocht

June 03, 2018

Indien je mee wil nadenken over ruimtelijke visies, opdrachten ontwerpmatig wenst uit te werken en graag tekent, stuur dan je CV en motivatiebrief naar volgend adres: boris@atelierromain.be, voor 10.07.18.

Alle info vind je hier.

Studievoormiddag en boekvoorstelling

May 22, 2018

HaUS (KU Leuven) en Atelier Romain stellen het boek 'Ouder worden op het Vlaamse platteland' voor op 13.06.2018 en koppelen er een studievoormiddag aan. Het boek bundelt de resultaten van het onderzoek i.o.v. de Vlaamse Landsmaatschappij (VLM).

Locatie: VAC Gent. Deelname is gratis.

De uitnodiging en praktische info kan je hier vinden.

De presentaties kan je hier bekijken.

Hoe leven onze kinderen in de toekomst?

May 13, 2018

In het kader van de Nota Ruimte wil Provincie Antwerpen haar burgers betrekken en zo veel mogelijk adviezen verzamelen. De antwoorden op de vragenlijst zullen gebruikt worden om de visie voor de provincie verder te verfijnen.

Woon je in de Provincie Antwerpen? Beantwoord dan de vragen via deze link en teken mee de ruimte voor 2050.

Meer info over dit project vind je hier.

Maquette Nieuw-Gent in de krant

May 03, 2018

'Nieuw Gent' staat voor periode van transitie. Om deze transitie duidelijk in beeld te brengen bestelde de stad Gent een maquette om bewoners nauwer te betrekken bij wat komen zal. De bedoeling is dat de maquette, van Romain makelij, door tijd heen evolueert naar het definitieve eindresultaat. Ga gerust een kijkje nemen in de Bib Nieuw Gent.

Het volledig artikel kan je hier lezen.

Ruimte & Bedrijvigheid

March 05, 2018

Atelier Romain werd door Provincie Antwerpen aangesteld om een provinciaal beleid op te maken voor bedrijfslocaties. Hiervoor werken we samen met Rebel en LDR-advocaten. Het onderzoek is zowel kwantitatief (data-analyse) als kwalitatief (stakeholdersbevraging en ontwerpend onderzoek) van aard om te komen tot ambitieuze én nuchtere beleidsvoorstellen.

Zie hier voor meer info

gezocht: geograaf - architect - stedenbouwkundige

February 28, 2018

Atelier Romain is op zoek naar dynamische medewerkers voor de verdere uitbouw van het team, om samen op een kwalitatieve manier antwoord te kunnen bieden aan een uitdagend opdrachtenpakket.

 

Kandidaturen richten voor 26/03 aan boris@atelierromain.be, vacature vind je hier

Goed nieuws!

February 26, 2018

De Visienota Ruimte (kernnota) is goedgekeurd door de Provincieraad van provincie Vlaams-Brabant. Atelier Romain heeft intensief meegewerkt met de TV Buur-SumResearch om de provincie de laatste twee jaar hierin te ondersteunen.

Het volledig document is hier te zien.

NWS

February 21, 2018

De studie 'Vergrijzing op het platteland' uitgevoerd door de KULeuven en SumResearch, met Atelier Romain in onderaanneming werd gesmaakt door de media. 
 

Kijk hier

Meer info over de studie

Réaménagement d'un quartier de 1969

January 25, 2018

Atelier Romain a été retenu par Nord-pas-de-Calais Habitat pour réaliser une étude sur le devenir du quartier Fort-Maillebois de 404 logements à Longuenesse en France. Les questions de densité et découpages urbains, d'utilisation de l'espace par les citoyens et de rénovation du patrimoine bâti y seront notamment abordées.

Plus d'infos ici.

Leermoment Evaluatie realisatiegerichte gebiedswerking

January 15, 2018

Op 16 januari ging het team Voorland – Atelier Romain in dialoog met het Departement Omgeving en diverse lokale partners betrokken bij realisatiegerichte gebiedswerking. Dit leermoment leverde ons heel wat boeiende inzichten op over de mogelijke rol van het Departement als partner, initiator en facilitator. Deze constructieve inzichten worden meegenomen in de eindfase van het onderzoek. 

Meer info

Screening van BPA's in Aalst is afgerond

January 13, 2018

Atelier Romain finaliseerde samen met Publius advocaten succesvol het screeningsonderzoek naar de BPA’s in Aalst. Het rapport biedt Aalst een kader om, maximaal gebruikmakende van de instrumenten uit de recente codexwijziging, onmiddellijk over te gaan tot het gericht aanpassen van haar BPA’s. De herzieningen bieden niet alleen meer flexibiliteit maar zijn tegelijkertijd ook strategisch en rechtszeker.

Voor meer info, zie hier.

Ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden aan de kust en de westhoek

December 19, 2017

Atelier Romain werd weerhouden door departement Omgeving van de Vlaamse Overheid om de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden aan de kust en de westhoek te definiëren in functie van de knooppuntwaarde en het voorzieningenniveau, in samenwerking met mobiliteitsexpert Suunta.

Het wordt een uitdagend onderzoek.

Indrukwekkende cijfers in de Knack

November 06, 2017

In opdracht van de VLM werd het onderzoek 'Vergrijzing op het platteland' uitgevoerd door de KULeuven en SumResearch, met Atelier Romain in onderaanneming. De Knack publiceert enkele indrukwekkende feiten en resultaten uit de studie.

Het is hoogtijd om ons te bezinnen over de organisatie van de woonzorgsector, zowel wat betreft de ruimtelijke impact als de kwaliteit van de zorg.

Lees het volledig artikel hier.

Romain in de krant

October 18, 2017

Genk verliest 655 twintigers aan zijn buurgemeenten. Jonge gezinnen gaan op zoek naar grotere bouwgrond of echte stadsleven. 

Lees het volledig artikel van De Standaard hier,

of bekijk meer info over het project zelf.

Modulaire MaqueTTe viaduct E17 Gent

September 07, 2017

Atelier Romain, in samenwerking met Atelier Watt, is weerhouden door de stad Gent voor de opmaak van een modulaire maqueTTe rond de viaduct E17. Deze zal gebruikt worden op  meerdere infomomenten over het ontwerp van de Structuurvisie 2030 – Ruimte voor Gent. De maqueTTe moet mensen helpen de potenties in te zien van ruimtelijke evoluties.

Instrumentarium leegstaande bedrijfsruimten

July 04, 2017

De Vlaamse overheid inventariseert sinds 1997 leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten. Een bijhorend instrumentarium zet eigenaars van deze panden aan om ze opnieuw te benutten of op de markt te brengen. Maar hoe goed wordt deze doelstelling bereikt?

IDEA en Atelier Romain hebben samen onderzocht hoe effectief het huidige instrumentarium is, en maakten daarbij een grondige en vooral ook ruimtelijke analyse van de aard en duur van leegstaande bedrijfsuimten in Vlaanderen.

Meer info vind je op deze pagina.

Het volledig rapport staat hier.

Opmaken van een inrichtingsstudie en gRUP voor Ouden Doel

June 21, 2017

Het gemeentebestuur van Beveren heeft Atelier Romain weerhouden  voor de opmaak van een inrichtingsplan en gemeentelijk RUP voor het gehucht ‘Ouden Doel’. De opdracht is meervoudig van aard en vraagt niet alleen de ontwikkeling van een geïntegreerde visie (inrichtingsplan) maar ook een vertaling naar een juridisch plan (gRUP).

Evaluatiestudie van realisatiegerichte gebiedswerking

May 21, 2017

Het team Voorland - Atelier Romain is aangesteld door het departement Omgeving voor de opmaak van een vergelijkende evaluatie van realisatiegerichte gebiedswerking in Vlaanderen. De opdracht vertrekt vanuit de beleidsvraag ‘hoe kunnen we in de toekomst het meest effectief vormen van realisatiegerichte gebiedswerking opzetten die inspelen op de gebiedseigen kenmerken en potenties?’ Doel van deze studie is het scherpstellen van een doeltreffende gebiedsontwikkeling en het achterhalen welke aanpak en methoden voor gebiedsontwikkeling wanneer, onder welke voorwaarden en voor wie succesvol kunnen zijn.