top of page
noun-arrow-2601665.png

Transformatievisie Elsloo - Stein

De gemeenten van de Westelijke Mijnstreek (Nederlands Limburg) willen werken aan en anticiperen op de toekomstige uitdagingen op de woningmarkt. Die zijn niet min, de regio heeft te maken met vergrijzing, een veranderende bevolkingssamenstelling en demografische krimp. Atelier Romain ontwikkelde voor de gemeenten van de Westelijke Mijnstreek een regionale visie die een antwoord biedt op de grote woonuitdagingen die op de streek afkomen en deze koppelt aan een ambitieus ruimtelijk ontwikkeling­sperspectief.


Atelier Romain koos voor de opmaak van deze strategie voor een integrale ruimtelijke benadering waarbij de uitdagingen en kansen niet louter binnen het wonen zelf werden gezocht. Zo hebben we een visie opgebouwd die de uitdagingen van het transformatie- en krimpvraagstuk benadert vanuit vier thematische pijlers: cultuurhistorische identiteit, landschap, voorzieningen en woningvoorraad.


In navolging van deze regionale visie verkent Atelier Romain welke betekenis deze visie nu concreet kan hebben voor de wijken. Momenteel werkt Atelier Romain aan een ontwerpvisie voor zeven experimenteerwijken in de Westelijke Mijnstreek. Via ontwerpend onderzoek vertalen we de inzichten van de regionale visie ruimtelijk door naar het schaalniveau van de wijk.


Het traject voor de wijk Elsloo werd opgedeeld in drie fasen: ruimtelijke verkenning, ontwerpend onderzoek en opmaak actieagenda. Vanuit de analyse konden we verschillende belangrijke deelstructuren detecteren die Elsloo eigen maken en die tevens kampen met uitdagingen. Via ontwerpend onderzoek gaan we na hoe we deze kwaliteiten valoriseren en uitdagingen aangaan in combinatie met de noodzakelijke transformatie van de woningmarkt. We formuleren wijkbrede ambities, reflecteren die op de deelstructuren en gaan na hoe dit zich ruimtelijk op kleine schaal kan vertalen a.d.h.v. toekomstbeelden. Daaruit vloeien verschillende deelprojecten die we opnemen in een actieagenda. De actieagenda formuleert de betrokken stakeholders, de verschillende noodzakelijke deelacties, de fasering en daar aangekoppeld een budgetterig en ambtelijke operationalisering.

Opdrachtgever:

Gemeente Stein

Team: 

Jaar:

2021 - 2022

Atelier Romain

beschrijving
bottom of page