top of page
noun-arrow-2601665.png

Strategisch woonontwikkkelingsplan Zoutleeuw

De gemeente Zoutleeuw zet sterk in op haar ruimtelijk beleid en wil een visie uitwerken om toekomstige ontwikkelingen in de gemeente af te toetsen aan een strategisch ruimtelijk kader. Het voorstel ‘Strategisch WoonOntwikkelingpsplan+’ van de gemeente Zoutleeuw dat dit moet bewerkstelligen werd als pilootproject opgenomen binnen de oproep ‘Lokale Ruimte Trajecten’ van de provincie Vlaams-Brabant.

In opdracht van de gemeente Zoutleeuw wordt door Atelier Romain het Lokaal Ruimte Traject in drie sporen uitgewerkt. Ten eerste wordt een ontwikkelingskansenkaart op perceelsniveau opgesteld die een kader moet bieden voor gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. Vervolgens wordt een belastingsreglement ‘ontharding’ opgemaakt waarbij belastingen worden gekoppeld aan de aanleg van bijkomende verhardingen en een subsidie wordt uitgereikt voor eigenaren die de bestaande verharding op hun terrein verminderen. Tenslotte wordt een aanzet gegeven voor de opmaak van een concreet instrumentarium om de ambities komende uit de ontwikkelingskansenkaart op het terrein te realiseren.

De opmaak van een strategische ontwikkelingsvisie moet toelaten om af te stappen van een business-as-usual scenario waarbij het volledige woonaanbod zonder enige ruimtelijke afweging wordt aangesneden. Ontwikkelingskansen worden niet enkel geselecteerd op basis van hun potentieel tot louter verdichting. Uitgaande van een brede ruimtelijke analyse worden toekomstige ontwikkelingen afgetoetst aan de ruimtelijke knelpunten en kwaliteiten van Zoutleeuw. Zo wordt bijzondere aandacht besteed aan het vrijwaren van de relatie tussen de woonkernen en het omliggende landschap, een unieke troef van de gemeente. Ook het behoud en versterken van de cultuurhistorische waarde, het optimaliseren van het netwerk van trage wegen en het doorwaadbaar maken van groene ruimtes worden geïntegreerd in het onderzoek naar de plekken voor gewenste ontwikkelingen. Op die manier wordt een ontwikkelingsvisie verkend die toekomstige ontwikkelingen stuurt binnen een kwalitatief ruimtelijk kader.

Opdrachtgever:

provincie Vlaams-Brabant - stad Zoutleeuw

Team: 

Jaar:

2018 - 2019

Atelier Romain - LDR advocaten

beschrijving
bottom of page