top of page
noun-arrow-2601665.png

RUP Stadslandschap Brugge

Naar aanleiding van het UNESCO managementrapport, dat voor de Brugse binnenstad door SumResearch werd opgemaakt, zijn verschillende actiepunten geformuleerd voor het behoud en het beheer van het werelderfgoed. Binnen het Managementplan werd hieraan een gedifferentieerd instrumentarium gekoppeld waarvan de opmaak van het thematisch RUP Stadslandschap Werelderfgoedsite Brugge er één van is.

Het RUP Stadslandschap is een ruimtelijk-juridisch document dat voorschriften formuleert in het kader van het behoud en het beheer van het stadslandschap. Met de opmaak van het RUP tracht de stad Brugge een balans te bieden tussen het respect voor de erfgoedwaarden en de inbreng van hedendaagse stedelijke ontwikkeling. Het thematisch RUP vormt een overdruk die in hoofdzaak aanvullend werkt op het bestaande instrumentarium.

Aan de opmaak van het thematisch RUP Stadslandschap gaat een uitgebreid en diepgaand vooronderzoek vooraf welke de beeldkwaliteit van het Brugse stadsweefsel in beeld brengt. Via een uitgebreide terreininventarisatie, workshops en experten-input werd de gelaagdheid van het Brugse stadslandschap onderzocht voor de volgende deelstructuren:

1. de vesten met aanleunende gevelwanden 2. de waterstructuur en bijhorende randen 3. de historische poort- en hoofdstraten 4. de (verbindende) publieke ruimte en pleinen

De inventarisatie tracht de diversiteit van het stadslandschap tot op zekere hoogte te objectiveren. Een uitgebreid terreinbezoek, het aanleggen van een fotografische inventaris en het koppelen van een inventarisatietabel maakt dit mogelijk.

Voor een diepgaande inventarisatie van het beeldbepalend erfgoed werd een vooropgestelde methodiek gehanteerd: cultuurhistorische en wetenschappelijke waarde, architectuurhistorische en esthetische waarde, bouwhistorische waarde, ensemblewaarde, gaafheid, herkenbaaarheid en zeldzaamheid. De waarde van het erfgoed werd toegekend in een erfgoedwaarderingskaart, opgenomen als onderdeel van het RUP. De Plan Erfgoedwaardering bepaald de gradaties van behoud die worden doorvertaald in specifieke behoudsvoorschriften.

Elke wijziging in het stedelijk weefsel in onderworpen aan het Plan Stedelijk Profiel. Het plan formuleert voorschriften in kader van het beheer van het stadslandschap. Het maakt de inbreng van hedendaagse stedelijke ontwikkelingen mogelijk met respect voor het bestaande stadslandschap en erfgoedpatrimonium.

Opdrachtgever:

stad Brugge

Team: 

Jaar:

2013 - 2016

Atelier Romain - SumResearch

beschrijving
bottom of page