top of page
noun-arrow-2601665.png

Ruimtelijk beleidsplan Zulte

In opdracht van de gemeente Zulte werken Atelier Romain en Suunta het ruimtelijk beleidsplan en het mobiliteitsplan uit. Voorafgaandelijk werd een evaluatie gemaakt van het bestaande structuurplan van Zulte (2004) en werd een strategisch woonplan (2017) opgemaakt. Bovendien liet Zulte in 2018 een bouwmeesterscan uitvoeren op haar grondgebied. Door ontwerpend onderzoek te combineren met lokale of sectorgerichte expertise werkte Atelier Romain ontwikkelingsstrategieën uit. Deze vertrekken vanuit de troeven waar de Leiegemeente over beschikt en bieden antwoorden op uitdagingen waar Zulte voor staat:

  • Voeren van een kwaliteitsvol kernversterkend beleid op maat van de doelgroepen;

  • Beschermen en versterken van de open ruimte;

  • Verhogen van het ruimtelijk rendement in bedrijven/bedrijventerreinen;

  • Realiseren van de mobiliteitstransitie;

Het verkennend onderzoek wees ondermeer op specifieke uitdagingen op vlak van: demografische tendensen, klimaatverandering, bedreigde open ruimte, autogerichte mobiliteit,…

Atelier Romain legt de klemtoon op operationalisering van de strategieën. Bij het vormgeven van de transitieagenda maken wij een onderscheid tussen de quickwins, acties waarvoor verschillende stappen genomen moeten worden en inspirerende pilootprojecten.

Dit beleidsplan omvat een strategische visie en drie beleidskaders, namelijk verdichting, open ruimte en mobiliteit. Het beleidskader mobiliteit wordt gekoppeld aan het traject van de update van het gemeentelijk mobiliteitsplan Zulte.

Opdrachtgever:

gemeente Zulte

Team: 

Jaar:

2020-2022

Atelier Romain - Suunta

beschrijving
bottom of page