top of page
noun-arrow-2601665.png

Masterplan Blokstraatbeek Sint-Gillis-Waas

De afgelopen jaren nam de vraag naar nieuwe ontwikkelingen voor het verdichten van de dorpskern van Sint-Gillis-Waas zeer sterk toe. Dit gaat gepaard met een aanzienlijk aantal bijkomende woongelegenheden. De gemeente is bezorgd om de ruimtelijke kwaliteit en de identiteit van het dorp en wil de tijd nemen om een duidelijke samenhangende visie voor de dorpskern van Sint-Gillis-Waas op te maken. Er zijn tevens verschillende uitdagingen die spelen en een integrale ruimtelijke oplossing vragen, denk maar aan de demografische evoluties, een mobiliteitstransitie of de urgente uitdagingen rond klimaatverandering. Om al die uitdagingen in samenhang, integraal en gefundeerd te beantwoorden is de opmaak van een degelijke visie en een kwalitatief ruimtelijk afwegingskader voor toekomstige ontwikkelingen in het dorp een belangrijke zet.

Wil men de actuele verdichtingsopgave in de dorpskern van Sint-Gillis-Waas waarmaken zonder bijkomend ruimtebeslag, dan is het herwaarderen van de groen-blauwe as de Blokstraatbeek een fundamenteel gegeven binnen de bebouwde omgeving. Door de beek opnieuw open te leggen waar hij ingebuisd is, meer ruimte te geven om uit zijn oevers te treden en zachte, natuurvriendelijke oevers te voorzien stijgen de ecologische waarden en de biodiversiteit in de kern van Sint-Gillis-Waas. Tevens zal dit de problematiek van de wateroverlast aanpakken door de grotere buffercapaciteit. De herwaardering van deze groen-blauwe as kan pas beleefbaar worden indien ook ingezet wordt op een (recreatieve) fiets- en wandelverbinding langsheen de groenblauwe as die het gemeentepark met het speelbos verbindt en onder meer een aftakking voorziet van de fietssnelweg richting de kern van Sint-Gillis-Waas.

De visie rond de groen-blauwe dooradering is een verbindend verhaal dat wordt gevormd aan de hand van ontwerpend onderzoek en de randvoorwaarden en de principes bepaalt voor de inrichting van de te ontwikkelen zones in het projectgebied. Zo komen we tot een afwegingskader voor projectaanvragen dat in nauw overleg met de gemeente, de betrokken ontwikkelaars en de bewoners vormgegeven wordt.

Opdrachtgever:

gemeente Sint-Gillis-Waas

Team: 

Jaar:

2020 - 2021

Atelier Romain - Forest

beschrijving
bottom of page