top of page
noun-arrow-2601665.png

Inrichtingsplan Kieldrecht

Door de verhuis van KSK Kieldrecht uit het centrum van Kieldrecht komt centraal in het dorp veel ruimte vrij. De Gemeente Beveren schreef in oktober 2016 een opdracht uit voor de opmaak van een inrichtingsplan voor het vrijgekomen binnengebied. Het polderdorp Kieldrecht is een deelgemeente van Beveren. Het is iets hoger gelegen dan het omliggende landschap, op een knooppunt van vijf dijken. De bebouwing van het dorp Kieldrecht bakent zich af in het open polderlandschap en benadert een compacte kern.

De laatste jaren verliest het compacte polderdorp echter aan kwaliteit en dreigen haar typerende kenmerken te vervagen. Nieuwe ontwikkelingen kunnen de beeldkwaliteit van het dorp verder aantasten waardoor de identiteitsbepalende kenmerken van het dorp vervagen. Toekomstige ontwikkelingen dienen zich omzichtig in te passen in het bestaande ruimtelijk weefsel. Bijkomend is er de nood om de beeldkwaliteit van het bestaande ruimtelijke weefsel te verhogen. Er dient aandacht besteed te worden aan onder meer de ruimtelijke samenhang niet alleen in het projectgebied, maar ook tussen het projectgebied en het dorp in zijn totaliteit en het dorp als baken in het open polderlandschap. De opmaak van een masterplan voor het projectgebied en parallel een beeldkwaliteitsplan dringt zich op.

Kieldrecht vormt een belangrijke uitvalsbasis van diensten en recreatie voor de omliggende polderdorpen. Het is een kans om deze drijvende kracht van Kieldrecht verder uit te bouwen en te versterken om zo het sociaal-economisch draagvlak van het dorp te verhogen.

Atelier Romain onderzoekt aan de hand van ontwerpend onderzoek de mogelijkheden voor het gebied met respect voor de huidige en toekomstige ruimtegebruikers. Met het oog op het behouden van de compacte dorpskern en een gaaf open polderlandschap wordt ingezet op diverse gradaties van inbreiding en verdichting. Verschillende scenario’s worden opgemaakt en afgetoetst met zowel opdrachtgever, stakeholders als de bewoners. Bijzondere aandacht gaat naar het versterken van de open en groene ruimte en het terug visueel en fysiek openstellen van het recreatief gebied naar zijn omgeving. Het woonpark vormt zo een ontmoetingsplek in functie van de polderdorpen. Hiervoor zal worden nagedacht over principes van compact en meervoudig ruimtegebruik in al zijn facetten.

Opdrachtgever:

gemeente Beveren

Team: 

Jaar:

2017 - 2018

Atelier Romain

beschrijving
bottom of page