top of page
noun-arrow-2601665.png

Groene dooradering Geel

Geel is een zeer dynamische en vooruitstrevende stad, volop in transformatie. Zo beschikt de stad als één van de eerste in Vlaanderen over een nieuw vooruitstrevend beleidsplan. Meer ruimte voor groen in de stad, een goede inpassing van nieuwe bouwprojecten en aandacht voor publieke ruimte en het netwerk van trage wegen komen hierin onder meer als belangrijke thema’s aan bod. De stad Geel bouwt verder op deze ambitie en schrijft een opdracht uit voor de opmaak van een inrichtingsvisie en hieruit voortvloeiend de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de groene dooradering in Geel.

Atelier Romain stelt een visie voorop die een tweesporig verweven traject ambieert tussen het landschapssysteem en de landschapsbeleving. De uitdaging bestaat erin om de aanwezige open ruimte in het stedelijk gebied niet op een klassieke manier roekeloos te ontwikkelen, maar binnen zijn unieke ruimtelijke context op zoek te gaan naar een ontwikkeling met een ruime maatschappelijke, ecologische en economische meerwaarde voor onder meer bewoner, recreant, landbouwer en de omliggende stedelijke functies. De landschapssysteemkaart en de landschapsbelevingskaart dienen hiervoor als sterke basis.

De specifieke rol en identiteit die toegekend wordt aan een landschapsstructuur of landschapskamer laat vervolgens ook toe om een uitspraak te formuleren over het al dan niet toelaten en het positioneren van bebouwing. Vanuit deze visie is de rol die we toekennen aan de groene dooradering een structurerend element voor kernversterking. Eenmaal zicht is op een mogelijke invulling en de bandbreedte van de visie gedefinieerd is kan het team overgaan tot de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan. Atelier Romain zet maximaal in op een flexibel RUP om de strategische visie vorm te geven. Dit heeft als voordeel dat het RUP de transformatie van het gebied naar mogelijke nieuwe noden kan opvangen.

Opdrachtgever:

stad Geel

Team: 

Jaar:

2020 - 2021

Atelier Romain - Forest - Eco-Insight

beschrijving
bottom of page