top of page
noun-arrow-2601665.png

DNA van dorp - Masterplan Paradijs

Met het traject ‘DNA van het dorp’ wil de provincie West-Vlaanderen lokale besturen ondersteunen bij de opmaak van een masterplan voor West-Vlaamse dorpen gelegen in een landelijke context. Een masterplan dat als kader dient voor toekomstige ontwikkelingen en dat de eigenheid van het dorp alsook haar landschappelijke inpassing accentueert met aandacht voor diepgaande participatie. In 2022 brengt het DNA masterplan-traject ons naar de verste uithoek van Vlaanderen: de grenswijk Paradijs. Dit maakt van de wijk een uitzonderlijke plek omringd door een prachtig agrarisch landschap dat zeldzaam wordt in de buurt vanwege de verstedelijkingsdruk vanuit Frankrijk.


Met dit DNA masterplan wil de stad actief uitvoering geven aan hun beleid, waar in 2005 (GRS) al in opgenomen werd te werken aan de leefbaarheid en de woonkwaliteit van de wijk Paradijs. Zodat we in de nabije toekomst nog beter kunnen wonen, werken, beleven en ontmoeten in ‘t Paradijs.


Uit de tweeledige analyse volgen de belangrijkste ruimtelijke identiteitsdragers van Paradijs. De vooropgestelde identiteitsdragers zijn typerende ruimtelijke structuren die elk uitdagingen kennen die kunnen bijdragen aan het verwezenlijken van de drie overkoepelende ambities: een duurzaam bereikbaar, levensloopbestendig en inclusief Paradijs. De identiteitsdragers vertonen een vorm van samenhang, gebaseerd op een verfijnde ruimtelijke analyse van de wijk en de input van de bewoners en betrokken actoren. Het kan gaan om samenhang op vlak van gebruik, functie, morfologische structuur, historische ontwikkeling of architectuurstijl. Uiteraard is een grens tussen twee identiteitsdragers geen harde grens en is deze voor interpretatie vatbaar. We onderscheiden vier identiteitsdragers: interregionaal landschapspark, divers woonpatrimonium, duurzaam (boven)lokaal netwerk en verweven voorzieningen en ontmoetingsplekken. Om deze ambities waar te maken zijn ruimtelijke strategieën uitgewerkt. Een aantal visualisaties van specifieke en/of typerende locaties binnen de dorpskern tonen tot slot aan hoe deze strategieën vorm kunnen krijgen in de praktijk.


Doorheen het traject groeit in nauwe samenwerking met de betrokken actoren een actieplan als een concrete en gedragen leidraad naar realisatie.


Opdrachtgever:

Provincie West-Vlaanderen en Stad Menen

Team: 

Jaar:

2022

Atelier Romain - Endeavour - Traject

beschrijving
bottom of page