top of page
noun-arrow-2601665.png

Beleidskader Open Ruimte - Herentals

Binnen het beleidsplan Ruimte en Mobiliteit werkt Atelier Romain naast het beleidskader Verdichting ook specifiek op het beleidskader Open Ruimte. We onderscheiden hierin twee thema’s namelijk het productief agrarisch landschap en het groen-blauwe netwerk.


De open ruimte in Herentals is waardevol, maar ook sterk bedreigd. Zowel voor de landschappelijke waarde als voor het behoud en de versterking van de landbouwsector moeten we deze gebieden beschermen. De open ruimte als uitgangspunt hanteren draagt bij aan het klimaatrobuust maken van Herentals. Hiervoor willen we inzetten op de typerende landschapskwaliteiten, landbouwgronden beschermen tegen zonevreemd gebruik, verknopen van duurzame mobiliteitsnetwerken en het groene recreatienetwerk en agrarisch hergebruik en korte keten-landbouw nabij de kernen stimuleren.


Voor wat betreft het groen-blauwe netwerk constateren we dat natuur en het water zich echter niet alleen rondom, maar ook in de bebouwde omgeving situeren. We willen groenblauwe elementen verstevigen of aanleggen door de stad en dorpen heen. Op die manier verhogen we de aantrekkelijkheid van de publieke ruimte, leggen we ecologische verbindingen met de open ruimte en verzachten we de negatieve effecten van klimaatverandering. Voor deze thematiek willen we ecologische verbindingen door het bebouwde weefsel trekken, infiltratie en waterbuffering vooropstellen, dubbelgebruik van open ruimte stimuleren en ontharden inzetten als een reflex.

Opdrachtgever:

Stad Herentals

Team: 

Jaar:

2021 - ...

Atelier Romain - SWECO - Kenter - Endeavour

beschrijving
bottom of page