top of page
voorblad_v2_Tekengebied 1 kopie 3
participatief-proces_VWT_AtelierRomain-0
Criteria_methodiek
verweefbare activiteiten
referentieproject Ryhove

Verwevingstoets maak- en hybride economie, Stad Gent

Maak- en hybride economie staan vandaag onder druk in de stad. Het is de ambitie van Stad Gent om een actief en sturend beleid te vormen om bepaalde vormen van economie in de stad te houden en te stimuleren. De doelstelling van het beleid is dubbel: het creëren van duurzame en levendige stadswijken enerzijds, en het vermijden van het verder aansnijden van greenfields voor economische activiteiten anderzijds. De verwevingstoets is een middel om deze ambitie in te vullen. Door strategisch te kiezen voor behoud en hergebruik van bestaande (werk)ruimtes en structuren in de stad (meestal groter, hoger en breder dan het klassiek stedelijk woonweefsel), wil de stad de stedelijke en economische dynamiek versterken. Bovendien biedt verweven van functies een grote meerwaarde aan de maatschappij, zoals nabijheid, sociale cohesie en dynamiek.


Atelier Romain en Rebel werden aangesteld om deze opdracht uit te voeren in nauwe samenwerking met de diensten van Stad Gent. Daarnaast werden interactieve workshops gehouden met andere actoren uit de sector. De huidige methodiek kwam tot stand dankzij de discussies en reflecties van éénieder.

De methodologie bestaat uit drie stappen. Vooreerst vertrekken we vanuit het idee dat verweving op elke site gewenst is, mits enkele uitzonderingen waarbij de toets niet moet toegepast worden.
Verder dient de tweede stap om ongewenste effecten te vermijden bij het verweven van maak- en hybride economie in de stad. Aan de hand van vier criteria wordt het profiel van de site gekoppeld aan het profiel voor de activiteit.
Ten slotte worden in stap 3 ontwerpprincipes opgenomen die bijdragen aan het creëren van het draagvlak in de buurt.


De toets evalueert of een bepaalde site geschikt is voor maak- of hybride economie, en onder welke randvoorwaarden. De tool zal daarnaast ook gebruikt worden door initiatiefnemers als inspiratiebron bij het ontwerpen en (her)ontwikkelen van een site en als communicatietool naar de buurt toe.

Atelier Romain i.s.m. Rebel

Opdrachtgever: Stad Gent

Datum: 2018 - 2019

bottom of page