top of page
20180426_AZDiest_macro_fin
conceptlijnen
190121_AZDiest_Statiestraat_Ontwerp_L_ok

Zorgcampus Diest – opmaak inrichtingsplan en RUP

 

Het Algemeen Ziekenhuis (AZ) van Diest ligt tot op heden ruimtelijk en functioneel verspreid over twee locaties in Diest. De gebouwen zijn sterk verouderd en kunnen geen antwoord meer bieden op recente evoluties in de gezondheidszorg. De urgente vraag naar meer aandacht voor een kwaliteitsvolle werking, comfort en duurzaamheid dringt zich op. Het algemeen ziekenhuis wenst te evolueren tot één regionale zorgcampus. Dit vormt de gelegenheid om de werking van beide campussen te herzien, het zorgaanbod beter op elkaar af te stemmen en zich efficiënter te organiseren.

Door de noodzakelijke hervorming van ziekenhuizen wordt de zorg tot op vandaag veelal onttrokken aan de stad. Grootschalige voorzieningen worden ontworpen aan de rand van de stad en snijden hiermee bijkomende open ruimte aan. Met deze boeiende opdracht gaat Atelier Romain de uitdaging aan om met de bouw van deze regionale zorgcampus geen nieuwe open ruimte aan te snijden, maar maximaal rendement te halen uit de reeds ingenomen ruimte in de binnenstad. Atelier Romain wil met dit plan aantonen dat behoud van zorg in de stad, mits duidelijke randvoorwaarden, mogelijk is en net een absolute meerwaarde kan betekenen in de groei naar een duurzame stad en een kwalitatieve leefomgeving. Door de integratie van de zorgcampus in de stedelijk weefsel wordt de zorg verankerd in de maatschappij.

De inpassing van dit complex en ruim programma in het kleinstedelijk weefsel van Diest vormt uiteraard een uitdaging. Zorgfuncties zoals ziekenhuizen worden tot op vandaag vaak vrij klassiek gekenmerkt door een grote massa. Toch opteert Atelier Romain om binnen het plangebied in te zetten op een eerder kleinschalige korrel dat zich maximaal inpast in het stedelijk weefsel. Recente evoluties in de zorgsector pleiten net voor een toegankelijke en laagdrempelige zorg ingebed in het stedelijk weefsel. 

Gezien de sterke evolutie in de gezondheidszorg, de vraag naar continue aanpasbaarheid en de vraag om het financieel risico te beperken is een gefaseerde ontwikkeling van het ziekenhuis noodzakelijk. Het plan voorziet een sterke verweving met de Demervallei en het park Cerckel wat de zorg ten goede komt.

Om de realisatie van de zorgcampus op deze locatie waar te maken is een herziening nodig van de huidige planningscontext. Atelier Romain gebruikt de resultaten van het ontwerpend onderzoek om vervolgens een RUP op te maken. Per zone worden voorschriften opgesteld dat het voorgesteld programma mogelijk maken en voldoende flexibel zijn om mogelijke evoluties in de toekomst op te vangen. Deze voorschriften worden opgesteld naar de ruimtelijke principes en randvoorwaarden vooropgesteld in de gewenste ontwikkeling.

Het RUP 'Zorgcampus' werd op 29 juni 2020 goedgekeurd na een traject van minder dan twee jaar. 

Opdrachtgever: Stad Diest

Jaar: 2018 - 2020

bottom of page