top of page
01
02
03
04
05

Experimenteerwijken Westelijke Mijnstreek

De gemeenten van de Westelijke Mijnstreek (Nederlands Limburg) willen werken aan en anticiperen op de toekomstige uitdagingen op de woningmarkt. Die zijn niet min, de regio heeft te maken met vergrijzing, een veranderende bevolkingssamenstelling en demografische krimp. Atelier Romain ontwikkelde voor de gemeenten van de Westelijke Mijnstreek een regionale visie die een antwoord biedt op de grote woonuitdagingen die op de streek afkomen en deze koppelt aan een ambitieus ruimtelijk ontwikkeling­sperspectief.

Atelier Romain koos voor de opmaak van deze strategie voor een integrale ruimtelijke benadering waarbij de uitdagingen en kansen niet louter binnen het wonen zelf werden gezocht. Zo hebben we een visie opgebouwd die de uitdagingen van het transformatie- en krimpvraagstuk benadert vanuit vier thematische pijlers: cultuurhistorische identiteit, landschap, voorzieningen en woningvoorraad.

Ook is het duidelijk geworden dat een regionale visie niet dient te resulteren in één uniforme strategie. Daarom hebben we verschillende woonmilieus geïdentificeerd waarvoor elk een gedifferentieerde transformatiestrategie werd opgemaakt. Per woonmilieu is in de transformatievisie in beeld gebracht hoe we de transformatieopgave kunnen valoriseren. De ambitie is om niet louter de uitdagingen op de woningmarkt aan te pakken maar om deze tegelijkertijd ook te koppelen aan kansen voor kwalitatieve woonomgevingen.

In navolging van deze regionale visie verkent Atelier Romain welke betekenis deze visie nu concreet kan hebben voor de wijken. Momenteel werkt Atelier Romain aan een ontwerpvisie voor vijf experimenteerwijken in de Westelijke Mijnstreek. Via ontwerpend onderzoek vertalen we de inzichten van de regionale visie ruimtelijk door naar het schaalniveau van de wijk.

bottom of page