top of page
noun-arrow-2601665.png

Masterplan Bornem Centrum

Bornem is een actieve gemeente die niet alleen op planningsniveau maar ook op uitvoeringsniveau tracht te bouwen aan een leefbare en toekomstbestendige gemeente. Zo startte de gemeente al enkele jaren geleden met de opmaak van het Ruimtelijk Beleidsplan Bornem en is er in de afgelopen jaren al heel wat gerealiseerd op het terrein. Dit betreft echter vaak ad-hoc ingrepen waarbij het vaak ontbreekt aan een overkoepelende visie om de ingrepen echt tot hun recht te laten komen. De nood aan een samenhangende toekomstvisie voor het centrum van het dorp is dan ook hoog en een noodzakelijke aanvulling en versterking op het Beleidsplan Ruimte. Dit masterplantraject vormt een dankbaar traject om de brede visie verder uit te diepen en te verfijnen.


Uit eerste gesprekken met verschillende diensten van de gemeente Bornem en (voorgaande) bevragingen van verschillende inwonersgroepen, volgen drie identiteitslijnen voor het centrum waarop het masterplan wenst in te zetten: Naar een landschappelijk verbonden dorp, naar een leesbaar en verkeersveilig dorpshart, naar het versterken van het publiek dorpsweefsel - een dorpskern vol leven. Na het in kaart brengen van de ruimtelijke systemen en de landschapsbeleving worden de ruimtelijke uitdagingen in beeld gebracht. In de tweede fase wordt in een open ontwerpdriedaagse op terrein, samen met de inwoners en belangengroepen, ontwerpend onderzoek uitgevoerd op verschillende sites om te komen tot een gedragen masterplan dat de toekomst voor de dorpskern vastlegt.

Opdrachtgever:

Gemeente Bornem

Team: 

Jaar:

2022 - ...

Atelier Romain

beschrijving
bottom of page