top of page
noun-arrow-2601665.png

Ruimtelijke toekomstvisie Roosdaal

Het historisch kleinschalig karakter van de dorpskernen in Roosdaal dreigt verloren te gaan door een toenemende verstedelijkingsdruk, toenemende verlinting en bijgevolg een verlies van de visuele relatie met het omliggende landschap. Doorheen de jaren heeft de steeds toenemende bebouwing de verschillende dorpskernen van de gemeente aan elkaar geregen tot een sterk verlint weefsel. De open ruimte en de relatie met het landschap verdwijnt aan een hoog tempo. Met de opmaak van een ruimtelijke toekomstvisie voor de verschillende dorpskernen wil de gemeente een gefundeerd antwoord bieden aan deze uitdagingen. 


Om tot een gedifferentieerde ontwikkelingsvisie voor Roosdaal te komen, moeten we niet alleen generiek (op schaal van de volledige gemeente) maar ook specifiek (per dorp) een gedetailleerde potentiekaart opmaken. Bij de opmaak van de toekomstvisie werd voortdurend rekening gehouden met de eigenheid van elke omgeving, van elke kern. Hiervoor werd gewerkt op drie schalen: vanuit de macro-schaal zoomen we naar de meso-schaal en tot slot naar de micro-schaal.  


Op schaal van de gemeente (macro) onderzochten we aan de hand van verschillende ruimtelijke indicatoren het effectieve ontwikkelingspotentieel van elke kern. Hieruit volgde een synthesekaart die aangaf welke plekken het meest strategisch zijn om verder slim te verdichten om te voldoen aan de specifieke woonbehoefte van Roosdaal. Deze kaart confronteerden we met de huidige grondbestemming en liet ons toe een nieuwe afbakening te maken voor verdichting. Naast het bepalen van een verdichtingscontour, werd ook de rol van elke dorpskern bepaald. We onderscheiden hier drie ontwikkelingsprincipes: ontwikkeling, versterking en transformatie. 


Vervolgens werd het ingezoomd op elke dorpskern waarbij we binnen elke kern verschillende woonmilieus afbakenen die specifieke kwaliteitsprincipes opleggen bij mogelijke verdichtingsprojecten. Deze principes werden geprojecteerd op enkele strategische projecten ter inspiratie voor de gemeente.  

Opdrachtgever:

Gemeente Roosdaal

Team: 

Jaar:

2022

Atelier Romain

beschrijving
bottom of page