top of page
noun-arrow-2601665.png

Ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden aan de kust en de Westhoek

De Vlaamse overheid ambieert een vernieuwd en ambitieus ruimtelijk beleid en mobiliteitsbeleid. Het principe ‘bereikbaarheid door nabijheid’ en een slagkrachtig openbaar vervoer staan hierbij voorop. Het concept basismobiliteit wordt basisbereikbaarheid. Op welke manier dit beleid vorm kan krijgen op het terrein wordt onderzocht in de Westhoek en aan de kust.

Deze studie heeft als doel ontwikkelingsperspectieven te formuleren, waarbij ruimtegebruik en de hiermee samenhangende noodzaak aan verschillende types van verplaatsingen worden afgestemd. Op deze manier kunnen er duurzame ontwikkelingsperspectieven worden geformuleerd voor verschillende types van kernen.

Een categorisering van kernen wordt bekomen door principale componentenanalyse, waarbij er een clustering gebeurt van onderzoekseenheden (kernen) op basis van vergelijkbare eigenschappen. Tot welk functioneel geheel een kern behoort wordt dan weer bepaald door de functionele relaties tussen verschillende punten in kaart te brengen. Zo wordt duidelijk hoe een bepaalde plek functioneert binnen een ruimer systeem. Er werden vijf functionele gehelen geïdentificeerd binnen de Westhoek en kust.

De analysefase is achter de rug. Ondertussen werden er verschillende ontwikkelingsscenario’s op mesoniveaus uitgewerkt en afgetoetst bij lokale experten. De scenario’s werden onderworpen aan een realiteitscheck in een workshopformule. Eén met de stedenbouwkundige ambtenaren van de kustgemeentes en één met de stedenbouwkundige ambtenaren van de Westhoekgemeentes. Ook experten van MOW en de provincie namen deel. De input van deze lokale experten draagt bij tot de verdere uitwerking van gedragen ontwikkelingsperspectieven voor de verschillende kernen binnen het studiegebied.

Opdrachtgever:

Department Omgeving

Team: 

Jaar:

2018

Atelier Romain - Suunta

beschrijving
bottom of page