top of page
kaart_gebouwen-zonder-agrarische-activiteit
Casegebied4_Meetjesland
schema_3schalen-criteria
foto_caravane-hangar

Onderzoek naar het instrument 'convenant' voor niet- agrarische activiteiten in voormalige agrarische gebouwen

Team: tv SumResearch - Atelier Romain, ILVO en LDR advocaten

Dit rapport wil zowel de juridische als ruimtelijke aspecten van het convenant verkennen.


In het ruimtelijke luik richt het onderzoek zich op de standkoming van gebiedsgericht toetsingskader rond meergezinswoningen voor het Pajottenland en rond economische functies voor het Meetjesland. De visie die hiervoor werd opgebouwd kwam tot stand via een
intensief participatieproces met de betrokken regio’s en is het resultaat van een interpretatie en verwerking door het onderzoeksteam. Het is illustratief bedoeld en vormt geen voldragen beleidsdocument.

In het juridisch luik luidt de centrale vraag: “Is het binnen de juridische context en in het kader van de scope mogelijk en haalbaar om het instrument van het convenant toe te passen?”. Het onderzoek spitst zich toe op de implementatie in en de verhouding met het andere instrumentarium.


Het resultaat van het onderzoek is drieledig en bestaat uit een een tekstvoorstel van aanpassing VCRO, het formuleren van beleidsaanbevelingen en het uitwerken een gebiedsspecifieke convenant.

bottom of page